Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Tag sikte emot Björlanda kile på Hisingen.  Fast du måste oxå hitta platsen för Ambros kulle och mata in densamma på GPS:en.  


Själv parkerade jag på IK Zenith:s parkering vid korsningen av Kongahällavägen och Gamla Lillebyvägen.  Sedan gäller c:a 200 meters fotmarsch söderut.  


Håll sedan uppsikt efter en öppning i får-stängslet å vänster hand.  Därefter finner du gravfältet efter några få steg mot öster.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Ambros  kulle  då  vi  räkna  2019

Arkeologisk utredning av två områden för detaljplan i Björlanda och Lilleby.

Rapport 2017:68 Västra Götalands län, Bohuslän, Göteborgs kommun, Björlanda socken, Kvisljungeby 2:252, Lilleby 32:1, Låssby 1:2 med flera.

https://app.raa.se/open/arkivsok/document?uri=https:%2F%2Fpub.raa.se%2Fdokumentation%2Fd6d5c465-5b67-4c8d-bd94-bd782e3e58d4

AMBROS  KULLE

RAÄ Fornsök   -   Björlanda 5:1


Okej, det var lördagen den 23:e november 2019 och jag var sugen på ett möte med mina förfäder.  Hela november var detta år en mörk, mulen och regnig tid.


Min psykiska status var klart påverkad av detta mörker, men just denna dag verkade det i alla fall bli uppehåll.


Tog min drönare och förflyttade mej till en plats som jag många gånger stött på vid studier i mitt närområde.


Gravfältet Ambros kulle ligger på Hisingen,


Följde GPS:en och fann strax den parkeringsplats jag planerat att använda.


Efter en promenad söderut längs Kongahällavägen fann jag en öppning i får-stängslet å vänster hand.  Tog denna väg mot öster där jag gissade att gravfältet skulle ligga.


Bara efter 50 meter insåg jag att jag var på rätt plats.  Såg flera fina gravhögar framför mej och jag erfor rysningar utefter min ryggrad.  


Här står jag nu vid en begravningsplats som var aktiv under yngre järnålder (500 e.Kr. till ca 1050 e.Kr) och sannolikt främst under vikingatid.


Sammantaget finns ett 40-tal gravmonument på gravfältet.  De utgörs främst av runda stensättningar  och högar, gravfältet är aldrig undersökts...

Här anträder jag Ambros kulle mot öster efter några hundra meters fotmarsch.    Känns som det brukar då jag möter avtryck från mina förfäder, oavsett om lämningarna är 200 år gamla eller 5000 år... hisnande... overkligt men ändå behagligt !!

Från gravfältets södra del mot nordost.  En större hög i förgrunden med det sedvanliga ”ärret” i gravar från denna era. Någon lycksökare har här sökt att finna värdefulla ting från forna tider...  jag hoppas av hela min själ att de fann intet.

Gjorde några överflygningar med min kära Mavic Air för att bättre beskriva gravfältets omfattning.

Runt om Ambros kulle har påträffats boplatser varav några visar spår från järnålder.   De flesta av dessa boplatser har också lämningar från längre tillbaks i tiden vilket tyder på att området varit bebott under mycket lång tid.


Intressant också att se att de forntida boplatserna än idag är just boplatser.  Vid samtliga boplatser har gjorts fynd av flinta vilket pekar mot boplatser från stenålder.  Stenålder är en mycket grov beskrivning tidsmässigt, men man vågar med bestämdhet hävda har boplatserna kring Ambros kulle har använts under minst 4000 år,  dock sannolikt längre än så !!    

Här vänder jag blicken österut från gravfältet.  Gården man ser här invid åkrarna heter Ambrosgården.  Kanske bodde här de som en gång anlade detta gravfält ...?    Undertecknad undrar om Abros är ett mycket mycket gammalt person-namn  -  gillar den tanken.