Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Bårby  borg  år  2013 e.Kr.

1 km söder om Bårby,  längs väg 136,  på höger hand om man kommer norrifrån. Borgen syns från vägen, parkering och informationsskylt finns.

BÅRBY   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Mörbylånga 17:1


Under sommarsemestern 2013, på Öland, tog jag mig friheten att göra ett snabbt besök på en av Ölands Trelleborgar, Bårby fornborg.Det visar sig vara en fantastiskt naturskön plats, och det känns som det brukar när jag närmar mig mycket gamla lämningar, storslaget och svindlande.  


Här har människor långt före mig vandrat upp mot borgen i orostider för att söka skydd. Jag föreställer mig att den vy de då såg, i stort sett ser ut som den jag möts av här i nådens år 2013.  Med den ganska stora skillnaden dock, att de förutom kring-liggande natur, också såg en flera meter hög kallmurad borg framför sig. Idag finns endast låga vallar av mur-rester kvar.Bårby borg byggdes troligen under folkvandringstid, men har utnyttjats ända fram till 1600 talet.  Under medeltiden förstärktes borgen då Öland utsattes för härjningar av bl.a baltiska pirater.

Här vandrar jag fram, mot borgen som idag syns som en förhöjning i det annars släta landskapet.

Bårby borg är den enda öländska fornborg där en naturlig brant utnyttjas.  Den halvcirkelformade borgen avgränsas i väster av den naturliga landborgsbranten.

Bild från informationsskylten.  Skiss som visar hur borgen kan ha tett sig då den var i bruk.  Den raka delen behövde inte befästas då stupet vid landborgsbranten är mycket högt.

Huvud-ingången från utsidan.

Huvud-ingången från vallen   -   mot norr.

Parti med bevarad kallmur,  kan det tänkas att denna mur är ursprunglig,  i så fall si så där 1500 år gamma !  


Vid förstärkningar under medeltiden hade man lärt sig att mura med kalkbruk som bindmedel.   Spår av dessa arbeten har man funnit vid huvud-ingången, vilken troligtvis hade ett murat valv.


Vid utgrävningar av borgen har man gjort ett stort antal fynd,  det äldsta är ett romerskt mynt från kejsar Justinianus tid (518-527 e Kr).    Stenen till borgen kommer troligtvis från ett stenbrott 400 m väster om borgen.

På norra vallen  -  mot sydost.

Till och med från dagens relativt låga vallar kan man se Kalmar sund mot väster.

Landborgskanten.

När jag står på vallen alldeles intill huvud-ingången och spanar österut torde jag se precis samma panorama som mötte de som stod här - stridsberedda för 1500 år sedan - känns i magen än idag kan jag meddela.