Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Borgerås  förnborg  -  lyckades  hitta  hit  år  2014

Strax söder Kållered  -  på väster sida E6  -  använd GPS.

BORGERÅS   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Kållered 27:1


Denna fornborg visade sig vara en sådan borg som inte visar några tydliga lämningar alls.


Dessutom var naturen mycket tät på platsen vilket gjorde noggranna undersökningar svårt att genomföra.


Och jag bedömer dessutom att en del av borgområdet är bortsprängt på södra sidan vid ett gammalt stenbrott.


Jag nöjde mig då med att konstatera att arkeologer före mig gjort sådana fynd att platsen anses säker som fornborg.


Den 20 m långa stenvall som enligt Riksantikvarie-

ämbetet skulle finnas på borgens västra sida antar jag vara så pass övertorvad att den längre ej kan skönjas.


Tog mig mödosamt upp på högsta punkten,  tog ett fotografi,  varefter jag avslutade utflykten,  hyfsat nöjd trota allt.

Inte mycket att redovisa från Borgerå fornborg  -  så kan det bli emellanåt under mina utflykter  -  inget att tjura för.


Vy från borgens högsta punkt mot söder.   Då borgen var aktiv föreställer jag mig att man huggt ut all skog på sluttningen runt borgen så att fri sikt erhölls i alla väderstreck.   I vår tid är marken kring borgen helt skogs-bevuxen.

Möjligen övertorvad rest av stenvall,  tyvärr är fotot mycket dåligt i kraftigt motljus.


Ja ja  -  det var allt från denna historiska utflykt  -  blir säkert ett fylligare reportage nästs gång.