Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Dårskilds högar ligger c:a 2,5 km öster om Skee, använd GPS.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

Dårskilds  högar  anno  2019

DÅRSKILDS  HÖGAR

RAÄ Fornsök   -   Skee 187:1


Söndagen den 20 oktober år 2019 var jag på väg mot Sven Lovén Centrum För Marina Vetenskaper på Tjärnö, för att hämta Frida som varit där under helgen.


Tjärnö ligger någon mil söder om Strömstad och då jag skulle vara på Tjärnö först vid 15-tiden passade jag på att göra ett antal historiska nedslag under förmiddagen.


Ett av dessa nedslag blev Dårskilds högar som är ett stort gravfält med gravar från flera tidsperioder.   Gravarna här tros vara anlagda under yngre bronsålder och fram till äldre järnålder (1000 f.Kr. - 500 e.Kr.).


Då mitt historiska nedslag vid Dårskilds högar var det sista för dagen så fick jag bråttom för att hinna till Tjärnö till kl. 15.  Detta medförde att jag endast ytligt kunde göra mina fältstudier.


Bland annat hann jag inte ta mej upp på Brudberget strax norr om Dårskild högar.   På berget finns flera stensättningar samt två rösen varav det ena är ett av Bohusläns största gravrösen.  


Jag koncentrerade mina fältstudierna till gravarna längs med och söder om den ås som löper genom gravfältet.  Åsen är en s.k. isrands-bildning som skapades då inlandsisen här drog sej tillbaks för c:a 12 000 år sedan.

Dårskilds högar (gravfält) mot nordväst, då jag inträdde i detsamma.   Den gamla kyrkvägen mot Skee syns till höger.

Genom gravfältet, längs åsen som isen en gång skapade, löper den gamla kyrkvägen till Skee kyrka.  Vägen är mycket gammal och parallellt men kyrkvägen löper också några hålvägar.  Vägstråket här måste vara mycket, mycket gammat.

Dessa två fina domarringarna i gravfältets östra del flyg-filmade jag med min drönare ... men tyvärr hade jag missat att trycka på ”record” insåg jag när jag kom hem.   Tråkigt men sant.   Man får ju en mycket bättre förståelse av lämningar när man kommer upp en bit i luften.

Gravfältet, inledningsvis mot söder och mot åsen som inlandsisen skapade.  Ett stort gravröse syns i början mitt i bilden samtidigt som jag överflyger två stora domarringar.  


Det är svårt att uppfatta de många gravlämningarna här då marken kal-huggits i sen tid och alla stubbar försvårar bilden av lämningarna.

Då jag är på väg att lämna gravfältet ägnar jag en tanke åt kung Dårskild som en sägen förtäljer om.  


Det sägs att ett slag har utkämpats här någon gång långt tillbaks i forntiden.  Då ska kung Dårskild och hans män förskansat sej bakom åsen här (sannolikt väster om åsen).  Undertecknad gissar att det förmodade slaget stod här på dessa åkrar, gissar att denna platta mark varit öppen mark redan då.


Kung Dårskilds förlorade slaget varvid han själv och samtliga hans män dödades.  De sägs ha blivit begravda här, därav fick platsen namnet ”Dårskilds Högar”.   Sägnen berättar inget om vem motståndaren var.

Gravfältets  omgivningar

Min egen grova uppskattning av gravfältets utbredning redovisas ovan.   Här finns gravar från perioden - sen bronsålder ända fram till tidig järnålder  -  kanske från 1000 f.Kr. - 500 e.Kr.  -  hisnande känsla.  Här har mina förfäder framlevt sina liv under en lång kontinuerlig period.  


Jag skulle så starkt önskat mig ett snack med någon person här på denna högst perfiera plats å Tellus norra halvklot vid pass  -  låt oss säga  -  samma år som många  menar att Jesus av Nasaret avrättades på korset.  Det sägs ha skett fredagen den 3:e april år 33  (alltså 33 år efter den tid vi bestämt räkna som noll).  Hur såg vardagen ut här kring Dårskild just då ?