Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Dimbo ligger c:a 10 km. väster om Tidaholm.  Tag sikte på Dimbo kyrka och sedan lär du finna gravfältet som ligger i när anslutning härtill.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

DIMBO  GRAVFÄLT

RAÄ Fornsök   -   Dimbo 6:1  -  Dimbo 7:1


På morgonen den 5 maj 2019 bestämde jag mig för att ta mej till Dimbo gravfält.


Har länge varit nyfiken på detta gravfält då det ska vara ett av de absolut största järnålders-gravfälten i hela  Västergötland
Dimbo gravfältet ligger alldeles vid östra foten av Gerumsberget, 6 km. söder om Kungslena och här finns nästan 300 gravar från yngre järnålder (500 - 1050 e.Kr.).


Utflykten utvecklade sej, helt naturligt, till ett besök vid Dimbo gamla kyrkas ruin. Och bara för att dess modernare efterföljare Dimbo-Ottravads kyrka (1817) ligger alldeles bredvid kastade jag ett också ett snabbt öga även på denna.


Efter dessa kyrkobesök bestämde jag mig för att fullfölja Dimbo-Ottravads kyrko-historia genom att även besöka Ottravads gamla kyrkas ruin.


Besöken vid dessa båda ruiner kommer att kunna avnjutas under kategorin  ”KYRKOR & KLOSTER”.
Gravfältet i Dimbo var en stor begravningsplats för bygdens invånare vid tiden för yngre järnålder (500 - 1050 e.Kr.),  således ligger här sannolikt många Vikingar begravda.


Det stora antalet högar på gravfältet skulle kunna betyda att här har funnits en större vikingatida by, kanske med en stor kungsgård vars generationer allteftersom tiden gått fyllt på gravfältet.

Av de drygt 300 gravarna är c:a 240 högar som byggts av jord emedan de övriga är runda eller tresidiga och flacka gravar där jord och sten blandats.   Här finns även ett 60-tal små stensättningar av varierande former.


Under denna del av järnåldern var det vanligt med brandgravar.  De brända benen lades i en urna som sedan ställdes i graven.  Högen eller stensättningen uppfördes sedan över gravgömman.


Ofta fick den döde med sej gravgåvor, vanligen  personliga tillhörigheter så som t.ex. kammar, glaspärlor, spännen eller redskap.

Dimbo  gravfält  anno  2019

Efter att jag hittat en parkering för bilen och sedan bestigit en trä-trappa som skulle leda upp till gravfältet, möttes jag av denna syn !


En vacker ljunghed närmast översållad av små gravhögar.  De små stugor som ligger i kanten av gravfältet har alla en, eller flera gravar i sina trädgårdar.  Måtte etableringen av bebyggelse nu  ha avstannat !!

Det är omöjligt att visa gravfältets mäktiga uppenbarelse genom fotografier.   Man uppfattar bättre dess majestätiska avtryck i naturen genom flygbilder  (se nedan).

Promenad i västra delen av Dimbo gravfält.

Gravfältet genomskärs idag av en bilväg som har utplånat många gravar.  Således finns här idag ett ”västra” och ett ”östra” gravfält.


Här gör jag en överflygning av det största av de två delarna, nämligen det ”västra gravfältet”.  


Alldeles i början av filmen flyger vi rakt mot öster och siktar då precis dalgången mellan Gerumsberget (till vänster) och Varvsberget (till höger).

Genom gravfältet löper ett par hålvägar som idag närmast uppfattas så som djupa skärningar genom marken.  Dessa skärningar/vägar är rester av gamla ridvägar som använts flitigt under långa tider, hästar och oxar som dragit vagnar och givetvis har även mängder av människor fot-vandrat längs dessa vägar.


Här ovan ses ett mycket tydligt spår av en gammal väg.  Just denna väg löper genom gravfältet i nord-västlig riktning.  Kanske är det en del av en mycket gammal väg från Jönköping via Kymbo - Dimbo - Kungslena och vidare mot Skövde eller kanske mot Skara ... ?   Se karta här nedan.

JÖNKÖPING  -  KUNGSLENA

KUNGSLENA  -  SKÖVDE

KUNGSLENA  -  SKARA

ERIKSGATAN

Moderna  runor  i  Dimbo

Vid högsta punkten på den västra delen av gravfältet står en liten rest sten.  På stenen finns runor, de är ganska grunt ristade.  Sannolikt är dessa runor gjorda av ett av kyrkohedern  Magnus  Florells  barn.


På stenen är ristat tre runor som tecknar ”B M F”.  De som vet om runor menar följande: I den yngre runraden skilde man inte på tonande och tonlösa konsonanter, vilket ger att att den första runan lika väl kan stå för ”P”.  Alltså står här kanske ”P M F”.


Magnus Florell var verksam i Dimbo från 1864, och en av hans söner var döpt Per Magnus Florell.  Per Magnus föddes 1855 och kanske var det Per som ristade dessa runor ... ?

Här står med runor ristat  ”B M F” .

Här har jag bestigit östra delen av gravfältet som brutalt genomskärs av en modern väg.  Utsikten är famös, mot väster syns båda bergen, Gerumsberget och Varvsberget.  Vid Varvsbergets norra fot återfinns Kungslena kyrka.

Svårt att visa det jag tydligt ser ”in real life” med den enkla kamera jag bär (iPhone 7) och med mina begränsade kunskaper i ämnet fotografi.   Men här framför mej ser jag flera tydliga små gravhögar å östra delen av Dimbo gravfält.

Kort  om  kyrkorna  i  Dimbo

Här på kullen stod Dimbo gamla kyrka.  Kyrkan sägs vara bekostad av biskopen i Skara, ”Bengt den gode” under senare hälften av 1100 talet.  Dagens kyrka Dimbo-Ottravads kyrka syns till höger  i bild.


Dimbo gamla kyrka var en rundkyrka. En närliggande granne är Skörtorps rundkyrka som ligger bara någon mil åt sydväst härom och den står ännu kvar.  Även Skörtorps kyrka byggdes under biskop Bengts tid,  vem vet,  kanske även denna kyrka bekostades av biskop Bengt ?

Dimbo gamla kyrka revs 1814, samtidigt med grann-kyrkan i Ottravad som då gick samma öde till mötes.  De båda medeltida kyrkorna skulle då ersättas av en ny gemensam kyrka, denna gemensamma kyrka är den kyrka som i dag står i Dimbo,  Dimbo-Ottravads kyrka.


Denna gravhäll som legat vid, eller i  Dimbo kyrka restes som ett hedersminne av kyrkan år 1897.

Nuvarande kyrka,  Dimbo-Ottravads kyrka anno 2019.  


Både Dimbo gamla kyrka och Ottravads dito kommer givetvis å det snaraste att behandlas separat under kategorin  ”KYRKOR & KLOSTER”.