Fornborg  (nr.2)  å  Älvrummet  då  vi  räkna  2017

Googla upp Älvrummets naturreservat i Trollhättan, mata sedan in uppgifterna i din GPS, följ den!  Parkering finns, skyltar finns, röset ligger alldeles invid gångstigen, således lätt att hitta.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

FORNBORG  (2)  ÄLVRUMMET

RAÄ Fornsök   -   Trollhättan 51:1


Söndagen 30 april 2017,  jag är på väg mot Trollhättan och i första hand vill jag se dragrännorna som nyttjats av bl.a vikingarna för att dra skeppen landvägen förbi fallen i Göta älv.


Vidare var siktet inställt på två fornborgar och några ytterligare fornlämningar som jag memorerat vid tidigare studier på kammaren.    Planen var att först  besöka fornborgarna,  som ligger efter varandra,  på väg mot dragrännorna.


Efter att jag (troligen) fann fornborg  nr.1  fortsatte jag mot nr.2.    Terrängen var ganska tuff och som karta och kompass hade jag som vanlig endast min iPhone vilket kanske bidrog till att jag hade svårt att finna borgen.


Då och då kom jag fram till stupen ned mot Göta älv och slogs av den hyfsat  ”otäcka”  utsikten!

Efter någon halvtimmes sökande fattade jag beslutet att fotvandra tillbaks till utgångspunkten (bilen) och därifrån förflytta mig till en säkrare utgångspunkt för att angripa borgen.


Framme vid fixpunkten, ett reningsverk, kunde jag direkt ana en höjd som mycket väl skulle kunna husera borgen.


Vid foten av höjden kände jag att jag var på rätt plats, brant lutning även från västra sidan (östra sidan stupar rakt ned i Göta älv gissade jag) tyder på ett ”borgläge”.  


Nästan uppe vid krönet möttes jag av en tydlig vall/mur som anlagts i en sänka på väg upp mot borggården,  jag var framme!

Denna borg, som även går under namnet Hälltorps fornborg, bedömde jag vara relativt liten, kanske 100 x 100 m, även om jag inte helt kunde uppfatta dess yttre avgränsningar i alla riktningar.  Borgens begränsade yta  pekar mot att denna borg haft bevakning/kontroll av trafiken på älven som huvudfunktion.


Dock är utsikten över älven i nutid begränsad men jag bedömer att om man avverkar skogen i sluttningen mot älven torde densamma bli klart synlig.

Om den har använts som tillflyktsborg torde den endast kunna hysa invånare från ett fåtal gårdar.


I övrigt är inte mycket nytt att berätta om fornborgarna som företeelse, än att man tror att de flesta byggdes under folkvandringstid, c:a 400 - 550 e Kr. Många gånger har borgarna varit aktiva genom hela järnåldern (till c:a 1000 talet).


Borgarna byggdes på strategiska platser, ofta på höga och svårforcerade berg.  De delar av borgarna som saknade naturligt skydd förstärktes med stenvallar/murar  som troligtvis kompletterades med palissader av trä.


Tilläggas skall att jag inte hittade dragrännorna, men jag planerar att återkomma för att finna dem.

Vid foten av det förmodade borgberget.   Tämligen brant för att vara på den svagast lutande sidan, andra sidan av berget stupar troligtvis rakt ned mot Göta älv.

Nästan uppe på bergets topp.    Det börjar likna en fornborg, jag gissar att jag här går mot borgens ingång via denna skreva i berget då det verkar som att skrevan är den enda rimliga vägen upp mot borggården.

När jag kom upp, innanför borgens entre, stod jag på en avsats som kan ha varit en förborg.   Tittade mot höger i ytterligare en skreva upp mot huvudborgen och såg då en tydlig vall, jag har hittat borgen!

Vallen i närbild.   Tänk att dessa stenar har legat här i låt os säga 1500 år, svindlande tanke.

Borgens vattenförsörjning, källan är vattenförande än i dag.

Jag tar mig från förborgen upp mot huvudborgen,  via källan och upp på borgens högsta punkt.