Fornborgen  i  Biskopsgården  år  2017

Kör till spårcentralen i Biskopsgården och parkera. Skaffa en enkel karta (finns på internet) över området och fotgå sedan c:a 1,5 km till borgen, det är skyltat.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

FORNBORGEN  I  BISKOPSGÅRDEN

RAÄ Fornsök   -   Björlanda 193:1


Solen visade sig idag efter en lång period med mulet väder. Lördag 11 februari 2017, inga planer för dagen, men vi känner att vi måste ta oss ut en sådan här fin dag. Linda föreslog en historisk utflykt....ja ni läser rätt, Linda föreslog en historisk utflykt!!  


Hon till och med preciserade vilken lämning vi skulle kunna välja,  Fornborgen i Biskopsgården.   Perfekt tyckte jag då jag ej ännu besökt denna borg.    Perfekt tyckte Linda för då fick hon ju möjlighet att visa mig sin nya arbetsplats,  Hökegårdens gymnasie-särskola i Biskopsgården.
Sagt och gjort,  vi var på väg.    Vi parkerade vid spårcentralen i Biskopsgården och satte iväg till fots.


Endast ett par minusgrader men iskall vind gjorde att jag frös en aning i början,  men i den små-kuperade terrängen med bergsknallar och gles tallskog blev jag snart varm.

Fornborgen var lätt att hitta,  den ligger alldeles utmed promenadstigen och var dessutom skyltad.   Vi möttes strax av en låg kallmur i en svacka upp mot borgområdet.


Muren såg nästan ut som en sentida mur,  möjligen kan den vara ”tillrättalagd” av någon,  som på detta vis trodde sig förbättra lämnings attraktionskraft.


Oavsett vilket, kändes det fint att se den,  med all sannolikhet är murens läge ursprungligt liksom stenarna.


Det visar sig vara en relativt liten borg, lätt att överskåda dess omfattning. Jag uppskattar borgområdet till c:a 100 x 60 m i nord-sydlig riktning.


Borgen ligger på ett tydligt avgränsat litet berg i Svartemossens friluftsområde.  Borgen avgränsas i väster av höga stup.  Söder om borgen är marken sank och norr om densamma finns en liten vattensamling.  


Jag gissar att då borgen var i bruk var marken norr och söder om borgen mycket sank och således svårforcerad.


Borgens östra sida bör varit svårast att befästa och försvara då här saknas naturligt skydd och att det dessutom österut ligger ett ytterligare högre berg.


Vi gjorde endast en begränsad undersökning av borgen. De murar/vallar vi kunde konstatera är,  som vid nästan alla fornborgar övertorvade samt dessutom beväxta med ljung och blåbärsris.  

Mot väster (långsida) samt mot norr (kortsida) avgränsas borgområdet naturligt av stup.    Även längs delar av östra långsidan finns stup.     borgområdets södra del löper en vall/mur runt borgens krökta avslutning.  Denna mur/vall verkar fortsätta en bit längs borgområdets östra sida.


Troligtvis har murarna varit minst en meter höga och har antagligen varit försedda med en palissad av stockar och spetsiga störar.


Innan jag själv ens hade börjat söka efter borgens vattenförsörjning visade det sig att Linda redan funnit något som skulle kunna vara en källa, just för dagen  isbelagd.


Jag gör avslutningsvis konklusionen att denna borg har haft funktionen av en tillflyktsborg för ett antal gårdar i närområdet.


Hit tog man sin familj, sina värdefullaste ägodelar, mat och kanske några djur vid orostider för att söka skydd och för att bättre kunna försvara sig. Svårt att uppskatt hur många som kan ha rymts och levt samtidigt i borgen samt hur länge man kunde klara sig.

Vi lämnar borgen, mina tankar går som alltid till de människor som varit här långt före mig. Många frågor har jag att fundera kring - hur såg livet i allmänhet ut under 500 talet - var låg de gårdar som byggde och använde borgen - vem/vilka regerade i området - hur svårt var det att leva i den tiden - hur oroligt var det i området ?


Det var en lyckad utflykt, en av de få utflykter jag haft i något sällskap.   Borgen var lätt att nå, liten och lättöverskådlig  samt hade tydliga lämningar att bese, vi var båda nöjda och glada.

Första kontakten med borgen!  


En fin och mycket välbevarad kallmur från 500 talet syns i bildens mitt,  man grips av en mycket stor känsla av vördnad och dito respekt.  


När jag kommer närmare tycker jag att muren är så välbevarad att man skulle kunna misstänka att den är ”förbättrad” i modern tid.   Hur det än må vara med den saken så är ett säkert,  stenarna är original och troligtvis även läget !

Min alldeles egen beskrivning av borgområdet  -  c:a 100 x 60 m.

Här är troligtvis borgens vattenkälla,  dagen till ära belagd av is.

(placeholder)

Från borgens högsta punkt mot väster.    De stora industribyggnaderna i väster är Volvo Torslanda fabrikerna.   Ett par tydliga rester av murar visas här också   -   först från borgens södra spets och därefter vid dess norra dito.

Del av södra muren / vallen.

Del av norra muren / vallen.