Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Galerums  gravfält  det  år  vi  räknar  som  2010

På väg 144 , 1,5 km väster om Ljugarn, tag vänster, tror att det är skyltat här ifrån, kör ytterligare 1,5 km, sedan är du på plats.

GÅLRUMS   GRAVFÄLT

RAÄ Fornsök   -   Alskog 9:1


Semester på Gotland 2010, 27° varmt, Linda och Klara badade vid Ljugarn. Då passade Frida och jag på att ta en titt på Gålrums gravfält vid Olajvs på östra Gotland.


Gravfältet har lämningar från olika tidsperioder, här finns 110 runda stensättningar, 8 skeppssättningar, 5 gravhögar/rösen, varav ett röse som kallas Digerrojr mäter hela 30 meter i diameter och 4 meter på höjden.


Högarna och skepssättningarna dateras till yngre bronsåldern, emedan de övriga små högarna är lagda under järnåldern.


Den här historiska utflykten gjordes innan jag hade fått idén att samla och dokumentera fornlämningar, samt att publicera dessa.  Därför är detta gravfält inte utförligt undersökt från min sida,  kanske återvänder jag hit en gång.


Själv gör jag bedömningen att skeppssättningarna på detta gravfält hör till de som byggdes före skeppssättningarnas storhetstid under järnåldern.


Här är avståndet mellan stenarna mycket litet, de står tätt intill varandra, vilket skulle kunna tyda på att de är byggda så långt bak i tiden som under bronsåldern. Bara en egen teori, vem vet??

Skeppssättning som rests under yngre bronsåldern.  Borta vid skogsbrynet syns Digerrojr, även denna har lagts under yngre bronsåldern.

Ytterligare en skeppssättning.

Här är det gott om små högar/rösen, dessa har lagts under järnåldern och är säkerligen brandgravar.