Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Gamleborg  då  året  var  2012

GAMLEBORG

inget RAÄ-nummer då lämningen är i Danmark •


En av mina första utflykter till vår skandinaviska historia med ett försök till dokumentation.
Under en semesterdag, 16 juli 2012,  på Bornholm fick jag en stund över för mig själv.   Vi var på utflykt till Ekkodalen som är en stor sprickdal som sträcker sig 12 km från Vallensgård Mose genom Alindingen och ända ut till Bornholms nordostkust.

Ekkodalen är en stor turistmagnet med egen turist - anläggning med restaurang och tillhörande faciliteter, gott om turister är det också.


Ekkodalen har sitt namn efter de mycket goda förutsättningar som finns för att här höra sitt eget eko. Detta spännande fenomen ger att det ljuder ett nästan ständigt frekvent ho-hoande längs hela sprickdalen.

Jag hade i förväg läst om en fornborg som skulle finnas i området.  Så i en glass-paus passade jag på att söka upp Gamleborg som ligger endast några hundra meter från turistanläggningen.


Jag fick trots den begränsade tiden jag hade till förfogande en fantastisk stund på borgen.  Den visade sig vara jämförelsevis välbehållen med tydliga murrester kring de båda ingångarna.  

Parkera vid Ekkodalens turistanläggning som ligger 4 km norr om Aakirkeby. Sedan promenad några hundra meter till borgen, skyltning finns.

Till och med fanns några mindre fragment kvar av huggen kalksten kring de båda ingångarna till borgområdet.  


Dessa släta mur-rester är dock inte ursprungliga utan härstammar från en stor reparation  av borgen som gjordes c:a 1100 e Kr.

På väg till Gamleborg, passerar tvärs igenom Ekkodalen.

Gamleborg är den äldsta borgen på Bornholm, byggd c:a 750 e Kr och var säte för kungen av Bornholm vid tiden.  Man vet inte vem som byggde borgen, men den är omskriven c:a 890 e Kr av Wulfstan av Hedeby  som var en handelsman. Han skriver att Borgholm hade sin egen kung på Gamleborg.

Helt säkra dokument finns som visar att borgen var aktiv under Harald Blåtands regeringstid (940-986 e Kr).


Borgen har varit aktiv mellan Vikingatid och Medeltid (750 -1050 e Kr). Borgen mäter c:a 270 m lång och 110 m  bred, och har portar i norr och i sydväst.


Utgrävningar på 1950 talet bekräftade att borgen har sitt ursprung under Vikingatiden. Man fann även att platsen har varit befäst redan under yngre järnålder. Själv anser jag det helt naturligt, att det på platsen funnits mänsklig aktivitet långt tidigare än så. Borgen har ett högt läge med god utsikt och har naturliga skydd i form av höga klippor på stora delar av borgens omkrets.

Sydvästra porten, notera ytbeklädnaden av fint huggen sten, den kan vara ursprunglig alternativt stammar den från förstärknings-arbeten som gjordes på borgen c:a 1100 e Kr.

Sydvästra porten.

Parti av sydvästra muren, sedd från utsidan.  Man bedömer att murarna har varit upp emot 6 m höga, mycket sten har transporterats bort från borgen sedan dess.

Svårt att på foto tydligt återge det höga stup som löper längs delar av västra vallen.

Västra vallen.

Borggården från norr mot söder