Tre km. söder om Varnhem samhälle utmed väg 2687 ligger på vägens östra sida Amundtorps gravfält.


Platsen är skyltad  ”GRAVFÄLT” och här finns en anlagd parkeringsplats alldeles invid vägkanten med informationsskyltar.

Amundstorps  gravfält  det  år  som  vi  kalla  2020

RAÄ Fornsök   -   Norra Lundby 62:1


Söndagen den 13 januari 2020 var en vinterdag helt utan kyla och snö.  Hela hösten och vintern hittills har varit mild, grå och regnig.


Just denna dag sken solen en aning och jag gav mig av mot trakten kring Hornborgasjön för att göra några historiska nedslag.

Hade noterat ett gravfält i höjd med Amundtorp vid Hornborgasjöns norra spets då jag passerade här förbi under min Hornborgar-resa sommaren 2019.


Nu var jag här igen !   Gravfältet ligger mycket vackert på en avsats en bit upp i Billingens sluttning ned mot Hornborgasjön.  

Gravfältet omfattar flera olika typer av gravar. Här finns en skeppssättning, domarringar samt två stycken fyrkantiga stensättningar varav en är kvadratisk och består av stora klumpstenar.


I anteckningar från 1700 talet benämns platsen ”Högängen” vilket tyder på att gravfältet i senare tider  har använts som äng varpå man samlat bete till kreaturen genom slåtter.


Namnet visar också att man under samma tid förstått att ängen fordom varit ett gravfält där gravarna bl.a. markerats med högar.


Gravfältet är daterat till yngre järnålder  ( 400 e.Kr. - 1050 e.Kr. ).

Vidare har mina studier på kammaren givit att just norr om dessa tydliga gravar å Amundtorp finns ytterligare stensättningar att upptäcka i en tät förekomst med utbredningen c:a 400 meter norrut.  


Huruvida denna stora utbredning av gravar mot norr kan säga något om hur stort det samhälle varit som gravlade sina döda här vågar jag inte uttala mej om.


Allmänt, angående just de tydliga stensättningarna  här å Amundtorp, anses vara att de är gravar som tjänat en eller några få gårdar i närheten.

(placeholder)

PARKERING

GRAVFÄLTET

AMUNDTORP

GRAVFÄLTET

NORRUT

(placeholder)
(placeholder)

NORR

Mot sydväst med skeppssättningen och där efter anar man den kvadratiska stora stensättningen.

Gravfältet har sannolikt använts av en eller flera gårdar som legat i närheten. Dessa människor livnärde sej mest av jordbruk  men man hade också boskap, främst nöt, får och svin.


Under denna period brändes de döda oftast innan gravsättningen tillsammans med gravgåvor av olika slag, t.ex. dräkt-spännen och redskap.   Personer ur ett högre socialt skikt kunde också få med sej vapen, smycken och andra dyrbara gåvor.

Flygfilm fram och tillbaks över stensättningarna å gravfältet vid Amundtortp.

Ungefär  100  år  mellan  dessa  fotografier !

Mot sydväst igen,  nu med den östra av de två runda stora domarringarna i förgrunden (den som jag visar med röd markering på kartan här nedan) .   Övriga stensättningar anas en bit längre fram  -  mot väster.

Den här bilden tog en Sanfrid Welin år 1930.   Bilden synes mej vara tagen från näst intill exakt samma plats varifrån min bild här ovan togs anno 2020.   Sanfrid stod endast ett tiotal meter närmare domarringen jämfört med den plats jag valde för mitt fotografi.

Ytterligare en bild mot sydväst.   Här syns den stora kvadratiska stensättningen även om det kan vara svårt att uppfatta den.   Tre stenar från skeppssättningens västra stäv finns med på bilden.

1938 gjordes en arkeologisk undersökning av gravfältet.   Under marken i den kvadratiska stensättningen hittades en grop med svart jord och utspridda brända ben samt bitar av en lerurna.


Man fann också två bronsnålar, flera glaspärlor och två kammar.   De två nålarna tyder på att det är en kvinna som begravts i sten-kvadraten.

Kvadratiska  stensättningen

GRAVFÄLT  Å  AMUNDTORP