Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Samhället Gråbo ligger c:a två mil nordost om Göteborg.  Vid Gråbo hembygdsgård, bara 200 m öster om Gråbos nordöstra hörn ligger gravfältet.

GRAVFÄLT  I  GRÅBO

RAÄ Fornsök - Stora Lundby 2:1, Stora Lundby 1:1


Inget att göra...det är söndagen den 15 april 2018, gråmulet men inget regn och temperaturen är helt ok.  Jag tar mig åt Gråbo-hållet, där ska finnas ett gravfält från järnåldern.


Inga djupare förstudier hade jag gjort, jag ville helt enkelt ut i vår historia.  Jag hade faktiskt tidigare, på långt avstånd, sett ett par av gravfältets resta stenar. Vid det tillfället hade jag hela familjen med mig och vi skulle göra ett snabbt besök vid en stensättning alldeles i Gråbås ytterkant.


Vi lyckades tyvärr inte finna stensättningen (typiskt !) och på väg tillbaks till bilen såg jag i ögonvrån mot sydost dessa två resta stenar.


Jag bestämde mig där och då för att inte utsätta min familj för ytterligare studier av svensk historia men samtidigt lade jag platsen på minnet för senare studier.
Nu var dagen inne, jag skulle ta mig till dessa stenar, som jag nu visste står på ett järnålders-gravfält.


På plats kunde jag förstå att detta gravfält är svårt skadat av odling och av grustäkter.  


Man får väl stilla inse att denna utveckling är oundviklig då ju människan så som art ökar i antal och förutsättningarna för att föda henne kräver allt mer mark för odling och uppehälle.  


Men ändå blir jag blir lite ledsen då jag ser hur nutidens människa ofta helt saknar förmåga och kunskap för att ge våra förfäder dess rättmätiga respekt.  

Gravfältet har varit i bruk från 500 f Kr fram till 1000 e Kr varför flera olika gravskick förekommer.  


Alltifrån de tidiga brandgravarna (den döde brändes på bål och askan med eller utan urna täcktes med jord), olika stensättningar och resta stenar från gravfältets mellanperiod och senare till högar som kastades upp över en timrad kista.


Gravfältet har varit stort men det mesta är idag, som sagt, bortodlat och förstört av grustäkter mm, endast små rester finns idag kvar att studera.

Gravfältet  å  Gråbo  anno  2018

Här nalkas jag resterna av gravfältet i Gråbo från väster.

Ur Erik Dahlbergs ”Suecia Antiqua et Hodierna”.Fornlämningar  vid  byn  Hjällsnäs  i  Lundby  socken,  två  mil  från  staden  Göteborg  i  Västergötland.

I trakterna av dagens Gråbo, två mil nordost om Göteborg finns gott om fornlämningar.  Det faktum att gravfältet  i Gråbo ändå fick en plats i Erik Dahlbergs stora verk, Suecia Antiqua et Hodierna, som skulle beskriva Sveriges stoltheter under 1600 talets andra hälft förvånar mig en aning.  


Men samtidigt då jag tänker efter, så var kanske gravfältet så pass stort vid tiden för Dahlbergs besök, att det ändå är rimligt att det kunde platsa i Dahlbergs praktverk.


Erik Dahlberg fångade sitt motiv från gravfältet med riktningen inställd mot nordost. Exakt när Dahlbergs skiss gjordes är okänt, dock med stor säkerhet före 1690.  Gravören är okänd.

Två fina stenar mot nordost, i samma riktning som Dahlberg hade då han avbildade gravfältet.  Men jag ser inte sjön Mjörn vilket Dahlberg ju gjorde från ungefär samma utgångspunkt  -  skumt ?  


Erik Dahlberg gjorde noggranna undersökningar kring de platser han avbildade och min erfarenhet är att han ofta ville ge avbildningarna en geografisk bestämning för de som skulle komma att betraktade bilderna.  


Därför visar han Mjörn i dess geografiskt riktiga riktning i hans här ovan visade bild.  Jag har noterat samma ”grepp” i flera av hans avbildningarna i Suecia Antiqua et Hodierna.Erik var en riktigt duktig kille !

Här syns den enda hög jag fann vid mitt besök.    Bilden är tagen mot sydväst, Gråbo hembygdsgård anas till höger.

Här står en hög och vacker sten i Gråbo hembygdsgårds trädgård.  Stenen lutar kraftigt och jag tycker att man borde göra något åt detta innan den faller.

Den lutande stenen.   Vad fin den är, tänk att den har man hämtat, troligtvis en bra bit från gravplatsen och rest för att hedra en död anförvant ... vackert.

En bister bild som visar gravfältets enda kvarvarande hög, till vänster, samt det stora grustag som utraderat mången grav vid detta gravfält.

Som så ofta, vill jag ge mina förfäder omtanke och heder för deras hårda slit och inovationer som givit oss efterföljande möjlighet att få uppleva livet här på planeten Jorden, tack !

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

SUECIA  ANTIQUA  ET  HODIERNA

Erik Dahlberg   -   1698 - 1701

Mimers bokförlag Göteborg - 2014

ISBN 978-91-87593-40-6

Ett halvt varv kring en af de lutande stenarna