Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kör av E6 mot Lindome, ta första höger när du passerat bron, kör 1 km och ta höger under E6, tag höger direkt efter tunneln, kör grusvägen tills den slutar, parkera. För att sedan finna lämningen måste jag hänvisa till karta och kompass.

Vackert  gravfält  å  Lindome  vid  pass  2014

GRAVFÄLT   LINDOME

RAÄ Fornsök   -  Lindome 11:1


Detta vackra gravfält väster om Lindome ligger på en vacker ås, glest bevuxen med ek, och vid tillfället för utflykten smyckad med en matta av vitsippor.


Gravfältet omfattar, förutom ett 25 tal mindre högar, även en större och troligtvis något äldre hög (c:a 1000 f Kr).


Med ledning av keramikfynd från ett närliggande gravfält som schaktades av i samband med bygget av E6 1968, har man kunnat datera de mindre högarna till övergången mellan bronsålder till järnålder, d.v.s 500 f Kr - 0.


Under slutet av bronsåldern förändrades gravskicket från jordbegravning till kremering. De stora monumentala högarna ersattes av  mindre högar eller stensättningar som lades över urnan. Dessa mindre högar återfinns oftast samlade i gravfält med flera gravar.


Orsaken till det förändrade gravskicket tros vara att nya samhällsskick med ett tydligare inslag av sociala relationer växte fram.


Söder om gravfältet löper i åsens riktning en gammal hålväg som mycket väl kan vara samtida med gravarna, fantastiskt!

Mot nordväst.


Här är den större högen på gravfältet.  Säkert har den varit avsevärt större en gång i tiden, men mycket sten har tagits från högen att tjäna så som hägnadsmurar och dyligt i omgivningarna genom århundradena.


Det huvudsakliga gravfältet med de idag mest tydliga lämningarna mäter c:a 150 x 150 meter.   Men flera mer otydliga lämningar - i form huvudsakligen av högar och en rest av en hällkista - visar att gravfältet haft långt större omfattning då det var i bruk.   Undertecknad uppskattar det ursprungliga gravfältets yta till c:a. 400 x 400 meter.

Mot sydost och ut över övriga gravar å denna begravningsplats.   I stort sett rakt fram i denna bild - där finns en gammal fin hålväg att studera.  

En filmsnutt som startar på den stora gravhögen och fortskrider nedöver gravfältet.

Här ovan en bild av den fina hålvägen vid gravfältets södra kant.  


Hålvägen kommer att behandlas helt separat och presenteras under rubriken "DIVERSE LÄMNINGAR".