Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Parkera vid Skepplanda kyrka. Följ stigen som löper utmed kyrkogårdens norra sida. Fortsätt i samma riktning över det halvöppna gamla gärdet ytterligare 150 m, här öppnar sig ett gärde och här ligger gravfältet. Informationsskylt finns.

Skepplanda  invid  kyrkan  -  året  var  2016

GRAVFÄLT   SKEPPLANDA

RAÄ Fornsök   -   Skepplanda 22:1


En lördagsförmiddag 28:e maj 2016 begav jag mej mot Skepplanda. Trakten här omkring har en spännande historia, jag tänker kanske särskilt på vikingatiden, men platsen har varit bebodd kontinuerligt sedan bronsåldern.


Skepplanda ligger invid Grönån, sju km uppströms från Göta älv.   Ytterligare tre km uppströms Grönån ligger två fornborgar.  


Vidare finns norr om Grönåns utlopp i Göta älv upp på Örnäsberget ytterligare en fornborg med uppsikt över Göta älv.  Och mitt emellan dessa tre borgar ligger Alfhems kungsgård.


Området kring de tre fornborgarna som omsluter kungsgården i Alvhem är mycket intressant.  Vem eller vilka tillhörde borgarna, och kan Alvhem ha varit ett centrum i något som liknar ett hövdingadöme för kanske 1500 år sedan?


Det var just hit som C.O Fast ville förlägga Beowulfs Örnnäs  -  precis hit till Örnäsberget där fornborgen sydväst om kungsgården låg.


Helt klart ett område med mycket spännande historia. Men åter till 2016 och min historiska utflykt.  


Siktet var idag inställt på ett gravfält från järnåldern.  Dess placering,  helt nära Skepplanda kyrka var ej självklart att hitta i naturen.   Men efter en stunds promenerande i markerna kom jag ut på ett gärde som låg högt och sluttande mot nordväst och ut mot dalgången där Grönån flyter,  en perfekt plats för ett gravfält tänker jag.

Och strax kunde jag konstatera att jag funnit gravfältet. En mängd låga högar fanns utmed hela sluttningen.


Gravhögarna har skadats av långvarigt betande av gärdet och i vissa fall är de nästan helt bort-odlade.  


Vid tiden då gravfältet användes brändes de döda på bål på platsen där graven byggdes.

Anländer här gravfältet från söder  -  alltså med näsan mot norr.   Längre fram i dalgången flyter Grönån.

Mot nordost.

Ett mycket kort svep över högarna som ligger över våra förfäder.


Det är en företelese - det här med att våra kristna kyrkor ofrta är placerade så som de är.  De byggdes många gånger på, eller invid mycket gamla gravfält och inte sällan är de byggda mitt uppå hednatidens gamla ritplatser och tempelplatser.  


Vi efterkommande veta ju anledningen härtill.  Den kristna missionen gjorde allt vad de kunde för att tillse att gamla traditionella ritplatserna skulle glömmas och att undersåtarna istället skulle anamma kristendomen med allt vad det innebar med höga skatter till kyrkan och andra offer.


Jag skäms idag - med vetskapen om att jag själv är kopplad till kristendomen genom mitt medlemsskap i Svenska Kyrkan.


Enda anledninget till att jag kvarstår så som medlem och betalar min skatt  -  är att Svenska Kyrkan ändå ser till att bevara den kristna traditionen - som ju ändå har några år på nacken - med bl.a. tillhörande byggnader  mm.