Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

600 m väster om Levene utmed Skaravägen ligger på vänster sida Levene Kyrka, 20 m om kyrkans östra gavel står stenen, informationsskylt finns.

Levenestenen  år  2015  (samt  vid  återbesök  2020)

LEVENESTENEN

RAÄ Fornsök   -   Levene 29:1


I samband med en utflykt till Sparlösastenen passade jag på att göra en blixtvisit i Levene kyrka.


Här fann jag av en slump en mycket hög runsten. Efter studier har jag nu lärt mig att denna sten, Levenestenen, är Sveriges högsta runsten.


Den är 4,6 meter hög i granit, och står på kyrkogården alldeles invid Levene kyrka.  Den som reste stenen var Härulv,  till minne av sina söner Var och Torgöt.  


Någon mer detaljerad information om dessa människor kommer vi nog aldrig att kunna skaffa. Jag gör ändå den gissningen att  Var och Torgöt troligtvis har stupat i någon stridighet under vikingatiden.


Det är en mäktig syn att skåda denna sten.  Härulv som reste stenen måste ha varit en mäktig man,   det var inte var man som kunde kosta på sig ett sådant monument på den tiden.

 

Runstenen påträffades år 1927 i västgaveln på Levene kyrka.  Den var då sönderslagen i två delar och inmurad i vapenhusets inre vägg,  med en del på var sida om ingången till kyrkan.  Kanske fanns det någon symbolik med denna placering?

Texten på stenen - runbandet  -  löper i en romansk båge med rak bottenplatta och motivet är centrerat till stenens mittdel.  Runorna har tolkats enligt nedan:


× he(r)lfR × risþi × stin : eftiR × sunu × sina × uar × auk × þurgut × kuþ × halbi × selu × þiRa × uel þi...

   Härulv   reste    stenen  efter   sina   söner   Var   och   Torgöt.     Gud   hjälpe   deras   själar   väl .....På runstenens baksida finns ett ornament inristat i form av ett kristet kors i s.k Ringerikestil.    Ringerikestil är en konstriktning som förekom i Norden under yngre vikingatiden.   Stilen är uppkallad efter ornamentiken på runstenar som återfinns i Ringerike i Norge.

Det är svårt att återge upplevelsen av stenens höjd på ett foto i motljus,  men säkert är att man känner sig mycket liten då man skådar upp utefter runraden.

Bearbetad bild med ristningen förtydligad.   Om korset är samtida med runorna bör detta vara en för Sverige mycket tidig kristen yttring.

Återbesök  3:e  august  2020

Inget speciellt med denna bild av samma sten som 2015  -  men ljusförhållandena var aningen bättre denna gång  -  så jag beslöt att ta en ytterligare bild.

Mina allra ömmaste känslor samt min allra största heder till dessa mina föregångare.