Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

2 km söder om Fjärås Kyrkby, vid sjön Lygnerns västra spets ligger gravfältet. Kolla kartan, inte svårt att hitta.

Vandrar  på  Li  gravfält  året  2015  e.Kr.

LI   GRAVFÄLT

med  Kung  Frodes  sten

RAÄ Fornsök   -   Fjärås 81:1


Söndagen den 18:e oktober 2015, jag är på väg till Li gravfält som är beläget på västra sluttningen av Fjärås Bräcka i Kungsbacka kommun.


Det skulle visa sig, när jag hittat fram, att detta var mitt hittills mest spektakulära gravfält. På sluttningen ser jag resta stenar i sådan mängd att jag häpnar. Det vackra vädret gör säkert sitt till att upplevelsen blir helt oförglömlig.





Då man står på Fjärås Bräcka kan man samtidigt se sjön Lygnern i öster och mot väster öppnar sig ett vidsträckt slättlandskap och i fjärran skymtar Kungsbackafjorden.


Fjärås Bräcka bildades vid inlandsisens fram-kant för c:a 14 500 år sedan när isen under en period låg stabil och i nivå med havsytan.


Grus, sand och sten matades fram av smältvatten från inlandsisen och avlagrades när det forsande vattnet nådde havet vid iskanten (vid bräckan).  


Senare, för c:a 11000 år sedan, kom den begynnande landhöjningen igång och som en följd av denna  kom  bräckan så att friläggas.


I bräckans västsluttning bildades strandterrasser där havet stått stilla vid flera längre  perioder och då gröpt ur hak i sluttningen (alltså bildades flera bräckor i olika höjd-lägen).


För cirka 6 000 år sedan kom så landhöjningen till slut att skilja havet från sjön Lygnern. Lygnern en sjö innanför ändmoränen, och landhöjningen hade gjort att kustslätten utvidgats


För 12000 år sedan gjorde landhöjningen att här bildade en tröskel som skilde havet och Lygnern åt. Senare i tiden höjdes vattennivån i havet så att Lygnern återförenades med havet, för att för 6000 år sedan åter igen bilda tröskel mellan de två.


Li gravfält, som till sin största del ligger vid bräckans/sluttningens västra fot, har varit aktivt under järnåldern.

Gravfältet är delvis undersökt och fynd pekar på att flera gravar är vikingatida, 800-1000 e Kr.


Gravfältet som är Hallands största järnåldersgravfält rymmer fyra gravhögar,  24 runda stensättningar, 7 ovala stensättningar och 125 resta bautastenar, varav en är nästan 5 meter hög.  


Denna den högsta stenen kallas ”Kung Frodes sten”  och lär ursprungligen varit över 7 meter hög innan den föll och bröts av på 1700 talet, idag är sten c:a 5 meter hög.


På grund av den mycket stora ansamling fornminnen från yngre järnålder räknas Li gravfält som en av Sveriges viktigaste fyndplatser från denna epok.


Li gravfält är magiskt att besöka och dess storlek gör att jag starkt rekommenderar ett besök här.


Ännu bättre blir det ju då det finns ett café högst upp på Bräckan som serverar ekologiskt och närodlat och de har öppet 11–17 fredag–söndag året runt.


Under sommaren är det öppet dagligen och du kan sitta ute och äta eller fika och njuta av den vackra utsikten.

Kung  Frodes  sten

På väg nedför Bräckan,   gravfältet ligger vackert vid sluttningens fot,   Kungsbackafjorden skymtar i väster.

Mot öster.

Mot nordväst.

Vi har antagligen kung Karl XV att tacka för att gravarna här finns kvar för oss att studera och njuta av.  


Det var nämligen så att Kung Karl XV då han var 39 år gammal gjorde ett besök här vid Bräckan år 1865.  Han blev då  (trots att de flesta stenar vid besöket låg omkullfallna)  så mäkta fascinerad av gravfältet att han,  med hjälp av friherre Silfverschöld,  såg till att engagera lokalbefolkningen för gravfältets restaurering och dess framtida vård.


Kungen ska ha blivit så berörd av gravfältet att han deklamerade en av sina egna dikter, den handlade bl.a. om vikingabragder och gudarna Tor och Oden.   Därefter lyfte han sin hatt, vände sig till de kringstående och sade:


” Här har ädelt blod flutit, oss häfves att hedra det! ”

Promenad genom Li gravfält  -  jag vandrar mot norr.

Vid gravfältets södra kant står en enorm rest sten  -  Kung Frodes sten, nästan 5 m hög.  


Enligt Snorre Sturlassons Edda var Frode en dansk kung som tog Ottar Vendelkråka av daga.  Om denne Frode är kopplad till stenen går antagligen inte att med säkerhet visa.   Dock kan man ju anta att här vilar en storman med tanke på stenens enorma höjd.

Har sökt länge för att finna den av Karl XV:s dikter som det här handlar om.  


Känner mig inte säker på att ha lyckats, men en snabb studie av tryckt material efter Karl XV ger att hans dikter tycks ha utgivits i två band:  1863 utgavs  ”En samling dikter af C.”  och 1865  publicerades  ”Smärre dikter af C.”.


Undertecknad gissar att kungen, vid Li gravfält å Fjärås bräcka år 1865 reciterade delar ur sitt tidigaste publicerade verk  ”En samling dikter af C.)” från 1863 ety här handlar dikten om gamla sago-gudar så som Gylfe, Oden och Tor.

Kung Karl XV

Li gravfält.  Träsnitt av Wilhelm Meyer, publicerad i Svenska Familj-Journalen 1873.  Träsnittet är utfört efter en teckning av  Carl Svante Hallbeck  som var en svensk illustratör och målare, född 1826 i Göteborg och död 1897 i Massachusetts, USA.


Helt klart är det ”Kung Frodes höga sten”  som står här i förgrunden.

Ett kvarts varv kring ”Kung Frodes sten”.