Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Marebergets  fornborg  -  jag  stod  här  året  2013

Kör in på Mariebergsvägen,  bakom Fars Hatt i Kungälv, förtsätt 5 km,  du skall då finna en parkeringsplats på höger sida.  Informationsskylt finns.

MAREBERGETS   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Ytterby 8:1


Marieberg på västra sidan av Göta älv,  i höjd med Kungälv,  hette en gång i tiden Mareberg,  alltså berget vid havet.  


På toppen av det nästan 70 meter höga berget ligger en fornborg med en fantastisk utsikt över älven åt både norr och söder.   Borgen har naturligt skydd i söder och öster av höga stup, övriga väderstreck skyddades av höga murar.


Detta var vid medeltidens början ett gränsland där Danmark, Norge och det sakta framväxande Sverige kom att mötas.


Det mest omtalade mötet är Trekungamötet 1101.  Man tror att det var på ängen vid Marebergets södra fot som den norske kungen Magnus Olavsson (Barfot),  den svenske dito Inge Stenkilsson och den danske dito Erik Ejegod möttes.


Naturen kring borgen är fantastiskt vacker,  gles lövskog, jag gissar att ek är det vanligaste trädslaget här.


Då du parkerar bilen  -  då står du på den strandäng som förr kallades Kongsvallen,  där trekungamötet stod 1101.

På väg upp mot borgområdet i den sköna naturen.   Å höger hand anas strandängen Kongsvallen där kungamötet tros ha stått anno 1101 samt där intill även Göta älv.

Naturen!  


På väg upp på Mareberget från sydväst.

Här hittar jag första lämningen  -  en liten men tydlig kallmur å södra sidan.

Rester av en murad vall å borgens västra del  -  just nedanför borgplatån.

Ett avbrott i ovan nämnda vall  -  skulle kunna varit här som entrén var placerad  -  kan ju också vara en under senare tider anlagd passage genom vallen  -  vi kommer sannolikt aldrig att få såker kunskap härom.

Mur-rester å borgens sydvästra kant  -  ganska tydliga  -  jag tror de är ursprungliga.

Från borgens högsta punkt  -  mot norr  -  och mot Vänern.

Från borgens högsta punkt  -  mot söder  -  och mot västerhavet.