Pikenborg  2017

Näs slott, strax norr om Floda (Västergötland), kör förbi slottet och när du passerar under järnvägen fortsätt c:a 250 m, där syns tydligt att den gamla banvallen viker av mot höger, parkera där och ta sedan fötterna längs banvallen c:a 2,5 km tills du återser Västra stambanans  banvall.  Här är det bra om du har studerat kartan först och att du har hjälp av GPS.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

PIKENBORG  FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Skallsjö 64:1


Här presenteras fornborgen Pikenborg högt över  Sävelången mellan Lerum och Alingsås.   Just denna historiska utflykt genomförde jag i samband men en av alla mina oräkneliga försök att komma i god fysisk form.


Således löpte jag (blandat med snabb promenad) en dag i mars 2017 från en parkeringsplats strax norr om Nääs slott,  via banvallen från en f.d. del av Västra Stambanan mot Stockholm,  med siktet inställt mot mitt mål Pikenborg fornborg.

Själva löpningen gick oväntat bra, faktum är att då jag summerade rundan (pausade dock appen under själva bestigningen av berget och Pikenborg) kunde se att jag sprungit drygt 9 km med en km-tid under 7 minuter !!


Vidare måste jag också medge att jag på hemvägen faktiskt till fots korsade den dubbelspåriga banvallen till dagens hårt trafikerade Västra Stambana...!!


Är inte stolt för detta övergrepp emot vår moderna lagbok men huvudsaken, menar jag, är att företaget  avlöpte helt skadefritt ur min egen synvinkel.

Pikenborg ligger så som nästan alla fornborgar gör högt över omgivande marker.  Utsikten över Sävelången mot nordost och den gamla Kungsvägen har säkert varit formidabel.  Idag, då skogen låtits växa upp till dess maximum, ger att utsikten är begränsad till en smal glipa mellan träden.


Några säkra lämningarna efter borgen är idag svåra att se.  Berget är dock genomkorsat av stenmurar bland vilka några känns onaturligt breda jämfört med vad en stenmur från vår tid skulle behöva vara.

Från högsta punkten på Pikenborg mot nordost.   Under borgens aktiv tid hölls säkert skogen på berget nere så att god sikt kunde erhållas i 360 º.    Här syns det smala sundet mellan Sävelången och Mjörn mot nordost.

Mjörn mot norr från Pikenborg.

Ett svep från borgens nordsida.

Då jag lämnar Pikenborg är jag osäker på om jag har sett några fysiska lämningar  av densamma, men jag är dock helt säker på att jag besökt en plats med säker historisk proveniens.  Huruvida denna borg byggts med huvudsyfte att bevaka transportleden (Kungsvägen) eller som en tillflyktsborg för traktens boende kan jag ej säkert avgöra.  


Borgens yta bedömer jag ha varit c:a 100 x 100 m,  och om denna yta skulle kunna givit livsrum för en by under orostider, 10 familjer eller så, har jag svårt att bedöma.   Någon vattenkälla kunde jag ej finna under min begränsade tid på platsen ... kanske var denna borg ändå en bevakningsborg...?


I övrigt är inte mycket nytt att berätta om fornborgen så som företeelse,  jag nämner bara i förbigående att man fortsatt menar att de flesta borgar byggdes under folkvandringstid,  c:a 400 - 550 e Kr.