Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Fornborgen  på  Ranneberget - 2013  e.Kr.

1 km söder om Älvängen, vid Utby, tag av mot Tollered, efter 100 m parkera vid återvinnings-stationen på vänster sida, följ skyltning till fots.

RANNEBERGETS   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Starrkärr 4:1


Denna utflykt till Rannebergets Fornborg kan varmt rekommenderas, bra skyltning och vacker ekskog. Området kring denna höjd har flera fornlämningar att erbjuda. Förutom fornborgen finns bl.a en boplats med tillhörande fornåker.


Under vikingatiden då borgen var aktiv, var vattenståndet c:a 2 m högre jämfört med idag.  Jag gissar att Göta älvs vatten gick ända in till höjden med borgen och boplatsen.


Älvdalsområdet var oroligt framför allt under järnålder och vikingatid.  Det finns ett 20 tal fornborgar i Göta älvdals-området,  varav Rannebergets fornborg är en.


Borgarna låg på branta otillgängliga berg och tjänade som tillflyktsort och försvarsanläggningar.  Under ofredstider kunde man ha uppsikt över annalkande skepp ute till havs från de många borgarna som fanns på båda sidor av älven.  Man kunde då varsla om fara med hjälp av vårdkasar som nådde ända upp till Halleborg utanför Vänersborg.


Rannebergets fornborg användes troligtvis under mer tillfälliga perioder,  då det saknas tillgång till vatten på borgområdet,  dock finns en källa vid foten av berget som kan ha använts.

Rannebergets fornborg ligger alldeles intill vår tids civilisation - närmare bestämt mellan Göta älv och ett villaområde i Älvängen strax nor om Göteborg.   Därav är borgen välbesökt och Ale kommun har ordnat med en modern och bekväm trappa upp till  borg-platån samt likväl har man ordnat med flera informativa skyltar - tack Ale !

I sluttningarna upp mot platån finns flera partier med tydliga rester av nedrasade murar.

Murar  -  människor har här gjort ett stort arbete  -  kanske för 1500 år sedan.

Från borgens norra del, mot sydväst.


Göta älvs strandlinje torde varit vid skogskanten å respektive sida av älven på tiden då borgen var aktiv.   Människorna på borgen kunde ha god kontroll över traffiken på älven.

Från borgens norra del - mot sydväst och Tjurholmen mitt i älven.

Panorama från borgens norra del.