Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Safjällets  fornborg  som  jag  såg  den  2013

Parkera vid Krokslättsvallen,  skylt med information och vägvisning finns.

SAFJÄLLETS   FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Mölndal 18:1


På en hög klippa i ett skogsparti mellan Toltorpsdalen och Krokslätt i Mölndal finns en fornborg samt en del övriga lämningar från äldre epoker.


Platsen har således vart befolkad mycket, mycket länge. Själv gissar jag på att detta skogsparti någon gång i historien har varit en ö.  Bara under bronsåldern antas vattennivån legat c:a 15 m högre,  jämfört med idag.


Jag parkerade bilen vid Krokslättsvallen och vandrade mot sydväst c:a 500 m.  Då jag rundade södra udden av tjärnen - Bergskanalen - visste jag att jag var framme.


Borgen, som man i vanlig ordning daterar lite grovt till järnåldern,  visar inte några större lämningar i form av stenvallar.   Men några mindre övertorvade partier hittade jag dock.


Utsikten söderut över Toltorpsdalen och Mölndal är storslagen.  Borgen erbjöd säkert bra skydd under orostider och den torde varit svår att inta för fienden.


I väster skyddas den av höga stup och i öster av anlagda stenvallar, öppet vatten och sankmarker  -  typiskt fornborgsläge med andra ord.

Har nu passerat Bergskanalen  -  kartan säger mig då att jag snart skall vara på plats vid borgen.    


Efter en kort vandring vidare öster ut tror jag mig nu funnit vad som en gång var ingången i borgen  -  ett avbrott i vallen talar för detta.

Någon gång i historien kan man med säkerhet mena att vi här blickat ut mot ett innanhav,  hela Mölndal under vatten.

Denna och följande bilder redovisar de mindre lämningar efter kallmurad stenvall som jag fann.

Promenad från ingången i öster till en av borgens bästa utsiktsplatser i väster.