Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Då  jag  visiterade  Skändla  fornborg  -  2013

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.

SKÄNDLA  FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Säve 50:1


Fornborgen ligger på Källeberget, som i sin tur ligger på Skändlaberget som dess utom ligger på Hisingen strax söder om Säve.   Det är en fornborg som får anses vara välbevarad,  då det finns ett flertal tydliga rester från kallmurade vallar.


Känslan är magisk när man går invid en sådan mur,  jag sätter mina fötter där människor för många många år sedan satt sina.


Flera sidor,  främst i söder är branta otillgängliga, övriga sidor på borgen har varit förstärkt av murade vallar.


I sänkan innanför muren finns ett sankt område där man troligen kunde hämta sitt färskvatten vid längre vistelser på borgen.


Som de flesta fornborgar i vårt område å Tellus  -  har sannolikt fornborgen å Källeberget varit i bruk under kulmen för borgbyggandet här - under folkvandringstid, 400–550 e.Kr.  -  kanske var den i bruk redan vid vår tideräknings början.

Vid foten av syd-västra branten,  borgen lär ha varit fullkomligt omöjlig att angripa från dett håll.

Syd-västra branten.

Här går jag in i borgen via det som verkar vara ingången - från väster.   I denna filmsekvens har jag maniskt fokuserat på stenar lagda av mänsklig hand,  vilket gör filmklipp ganska enehanda.  Men det är så att jag blir mycket exalterad då jag finner lämningar av just mänsklig hand,  anlagda för mycket länge sedan.

Här en svacka å bergets östra sida  -  utfylld med sten  -  återigen för att försvåra för den lede Fi att entra borgen.

Filmar ett svep över ovan beskrien svacka   -   fylld med sten av mänsklig hand för kanske 2000 år sedan.

En fantastisk fin rest av en mur kring Skändla fornborg  -  denna mur skyddar mot öster.

Samma mur som ovan  -  jag blir rörd av dess historia och av människorna som anlade borgen med stor möda och säkert med stort lidande.    Det var sannolikt ingen bekväm tid att leva i.    Denna bild av massorna av buren sten får bli avslutningen på denna artikel.