Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.

En  rest  av  en  liten  stensättning  på  Skändlaberget

STENSÄTTNING   SKÄNDLA

RAÄ Fornsök   -   Tuve 6:1


Skändla by, mellan Tuve och Säve på Hisingen har gott om fornlämningar från flera olika epoker.


Vandrade en uppmärkt stig runt berget - kanske med fokus mest på det stora röse som ska finnas högst upp.


På min väg upp på berget stod jag plötsligt framför en liten lämning från gamla tider - en liten stensättning.


Denna lilla (del av en) stensättning är klart anspråkslös, men lika fullt en mycket gammal lämning efter mänsklig aktivitet.  Jag känner stor rörelse då jag står här.


Stensättningen byggdes troligen någon gång under järnålder.  Den består av en jord- och stenpackning och har varit begränsad av små resta hällar.


Hällarna som syns ovan mark är förmodligen resterna av en kantkedja som rundat själva graven.  Graven är som så ofta plundrad,  plundringsgropen syns tydligt.


Under bronsålder var Skändlaberget en havsomfluten ö, omgiven av breda sund åt alla håll.

Här står jag nu i nådens år 2013 (e.Kr.) vid en mycket gammal grav.  Faktum är att man inte med säkerhet vet från vilken period graven stammar.  


Mest lutar det år att det handlar om en stensättning från Järnålder  (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.).   Men möjligen skulle det också kunna kvara resterna efter en hällkista - om så är fallet är graven från Stenålderns slut (2400 f.Kr. - 1800 f.Kr.).


Oavset från vilken tid graven stammar - det är en mycket gammal grav anlagd av mina förfäder - jag känner stor rörelse.