Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Triberga  fornborg

Mitt i byn Triberga på Öland finns en diskret väg mot väster, vill minnas att det fanns en skylt, men att den var mycket diskret.


Hittar du väl skylten så är du nästan framme.

TRIBERGA  FORNBORG

RAÄ Fornsök   -   Hulterstad 20:1


Denna sommardag (2013) på Öland bjöd på strålande väder. Hade just besökt Bårby fornborg då jag insåg att jag skulle hinna med ytterligare en fornborg, det blev Triberga fornborg.


Triberga borg ligger c:a 10 km öster om Bårby, alldeles i närheten av byn Triberga,  och visar sig ligga lika naturskönt som borgen vid Bårby.  Och samma känsla infinner sig här som vid Bårby,  när jag närmar mig denna lämning,  storslagenhet och svindlande.


Borgen byggdes av öländska hövdingar vid 300 talet vilka blivit förmögna genom handel med det mäktiga romarriket,  och i vissa fall till och med tjänstgjort i dess krigsmakt.


Borgen är placerad på ett sätt som visar att den troligen haft förbindelse med flera hamnar.


Förbi borgen löper en gammal alvar-väg som förbundit Triberga hamn på Ölands östkust med Resmo och den gamla marknads- och färjeplatsen Fröbygårda på Ölands västkust.


Vidare finns spår av en alvar-väg västerut mot den gamla tingsplatsen Tingstad flisor och Risinge hamn.  Dessa vägar bedöms vara av förhistoriskt ursprung.

Triberga borg är en av Ölands 19 kända ringborgar.  Arkeologiska undersökningar har visat att borgen använts under flera perioder,  under närmare 1000 år.   Fynd har gjorts som kan dateras till 300 e.Kr.  till början av 1200 talet.

Triberga  det  år  vi  menar  vara  2013

400 talet var en orolig tid i Europa.  Förmögna öländska hövdingar eller storbönder lät bygga borgarna för att skydda sin egendom.  Borgarna har varit så stora att flera byar i omgivningen har hjälpts åt med arbetet.  Befolkningen kunde sedan ta skydd och leva i borgen under orostider.

Den mycket gamla vägen från Triberga hamn ut över Alvaret och mot Resmo och den gamla marknads- och färjeplatsen Fröbygårda.

Går till fots väster ut från Triberga by   -   första kontakten med Triberga borg !

Borgen är förhållandevis liten med en inre diameter på 60 meter medan den yttre diametern uppgår till cirka 110 meter.

Höjden på ringmuren var ursprungligen cirka fyra till fem meter.  


Borgen har också haft en yttre mur,  idag en låg övertorvad vall med en bredd av fem meter.   En rest av yttre myren syns här ovan i förgrunden framför ingången till borgen.

Ingången  -  undrar om de kallmurade partierna här kan vara ursprunglig ?     Helt säkert är dock att här har många människor genom århundraden passerat  -  dessa stenar har säkert fått uppleva mycken mänsklig oro.

Om stenar kunde tala ...

Invid muren i borgens norra del finns förutsättningen för uthållighet vid en belägring - en källa.    Källan är som synes vattenförande än i dag.     Trappan ner till källan med åtta svängda trappsteg som huggits ut ur kalkstens-klippan är intakt.

Vid en utgrävning 2000 fann man en tidigare okänd,  och under medeltiden igenlagd, mindre port i norra delen av muren.

360°  inifrån borgen.

Östra muren  -  längsmed Ölands axel  -  mot nord-nordost.