2 km söder om Sandvig utefter Slotslyngvej är det skyltat till borgen.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

HAMMERSHUS

  • inget RAA-nr då lämningen finns i Danmark •


Semester på Bornholm 2012.  En fin liten ö som jag tycker borde tillhöra Sverige med tanke på att den ligger avsides i det danska Kungadömet.  Givetvis har ön i perioder under historien varit svensk, för att till slut hamna i Danmark.


Jag lyckades få med mig övriga i familjen till Hammershus en dag då solen inte sken. Då jag såg borgen insåg jag att jag utan vidare skulle kunna spendera minst en hel dag här, den är stor.


Dock med respekt för övriga i familjen, som inte var jätteintresserade, insåg jag att här gäller att småspringa i och runt borgen och att fotografera i steget för att få med mig så mycket som möjligt hem.


Hammershus ligger på Bornholms nordvästra udde, nära Hammaren, med ett högt läge och fantastisk utsikt i alla väderstreck.  På den mäktiga, svårtillgängliga klippan låg tidigare en borg som dateras till omkring år 800 e Kr, alltså en fornborg enligt min indelning av begreppet borgar.

Man tror att det var ärkebiskopen i Lund,  Jacob Erlandsen,  som lät börja bygga borgen under 1200 talet.    Mycket tyder på att Jacob ville skapa en motvikt till kungens (Christoffer I)  Lilleborg.     


Exakt vilket år bygget påbörjades vet man inte.   Christoffer I  klagade emellertid år 1256 över att ärkebiskopen,  utan att ha rätt därtill,  hade uppfört en borg på Bornholm.    Detta förnekade dock Jacob Erlandsen,  och hävdade att han endast hade förbättrat befintliga byggnader på platsen.


Fästningen kom att bli en symbol för makten över ön och här bodde sedan dess högsta myndighetsperson  -  en guvernör eller kommendant.  


Härifrån indrevs också de skatter och andra avgifter som kungar, ärkebiskopar,  lübeckare och svenskar ansåg sig ha rätt att ta upp av den bornholmska befolkningen.

(placeholder)

Mot borgen  -  mot väster.

Stenbron över det som förr i tiden var vallgraven runt borg-berget.

Manteltornet med sin uppteglade påbyggnad som gjordes av Lübeckarnas tid på borgen.


Borgens äldsta delar, Manteltornet och den inre borgmuren, är byggda av ohuggen eller kluven granit och kalksten. Under senare tillbyggnader, exempelvis Lübeckarnas tid under 1500 talet, har delar av murtegel tillfogats. Således blev Manteltornets tre översta våningar påbyggda under denna tid. Tornet var avsett både som försvarsanläggning och herrskapsboning.

Mot väster.


1645 intogs Hammershus av en svensk militärstyrka under Carl Gustaf Wrangel och vid freden i Roskilde 1658 tillföll Bornholm Sverige.


En svensk styrka under ledning av guvernören Johan Printzensköld stationerades i Hammershus.  Men när öns invånare under ledning av Jens Pedersen Kofoed gjorde uppror och dödade guvernören tvingades den svenska styrkan ge sig av.

Ärkebiskopen i Lund, Jacob Erlandsen,  

† 18 februari 1274.

Mot sydväst.


Storhetstiden var förbi 1683 och man började plundra borgen på sten och allt annat värdefullt för att kunna uppföra Christiansös fästning samt så småningom också Kastellet och Huvudvakten i Rönne.


Borgens öde beseglades definitivt, då det även blev möjligt för privatpersoner att använda Hammershus som stenbrott. Förfallet stoppades först 1814 och åtta år senare genomfördes Danmarks första naturfredning omfattande den ruin som återstod av den en gång så stolta borgen.

Christopher I av Danmark,

† 29 Maj 1259.

På  Hammershus  då  året  var  2012