Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Högarna  i  Hol  2016  enligt  Gregoriansk  kalender

Hols hed återfinns utmed E20 mellan Alingsås och Vårgårda. Det finns vägskylt med kringla vid E20, men man ser Store Hög från vägen, så det är svårt att missa.

HÖGAR  I  HOL

RAÄ Fornsök  -   Hol 2:1

(Hol 2:1 avser 1:a högen i nedan bild-beskrivning)Mitt första besök här på gravfältet i Hol gjorde jag 2012,

då mitt fokus var inställt på Store hög och det intill liggande järnåldersgravfältet.


Vid ett återbesök 2016 tog jag mej ut i området öster om järnåldersgravfältet där man skulle kunna se ett antal ganska stora gravhögar.
Denna dag var obeskrivligt het,  jag gissar på att dags- temperaturen stod i 30° celsius.  Under detta återbesök studerade jag som sagt de övriga bronsåldershögar som finns i området.  


Området med högarna är idag ett skogsbevuxet dito, men man har varit vänlig att frigöra just själva högarna från skog samt ordnat med en röjd stig som löper i en slinga invid högarna.


Det ska enligt uppgift finnas totalt 8 storhögar på gravfältet,  jag är dock osäker på om jag fann dem alla, men många högar såg jag och här nedan redovisas några av dessa.

Hol har troligtvis haft en central betydelse i denna trakt.  Namnet skrevs på 1330 talet  Hool, och antas betyda just ”kulle, rund höjd', kanske syftar namnet på gravhögen Store Hög.


En annan intressant uppgift låter göra gällande att kyrkoherden Anders Berghelin 1705 berättade att  ”De gamle i Hool talar om att fordom ska det ha funnits ett Hof, en stor Sal, Aula eller ett Templum”  här i Hol.  


Mycket spännande tycker jag, och mina tankar går omgående till ritplatser under hednatiden.  Kanske fanns ett Ubsola här i Hol där man blotat och dyrkat asar ?

Uppå en ås norr om Hols kyrka ligger ett stort fornlämningsområde,  Hols gärde.   Här finns en stor mängd fornlämningar från bronsålder och ända fram till medeltid.  Inte mindre än åtta stora gravhögar från bronsåldern finns i området liksom många resta stenar, en domarring samt ett fantastiskt vackert järnålders-gravfält.Den kanske mest kända lämningen är den s.k. Store hög som är den lämning som först syns då man anländer området.   Store hög respektive järnåldersgravfältet redovisas med var sin egen artikel här på sidan

Som avslutning på detta besök i Hol anno 2016 tog jag denna film från bilen på min väg hem.   Först passerar  jag här det största av de vikingatida gravfälten och längre fram kan man ana några storhögar som byggdes under bronsålder och sist, men inte minst,  ser vi Store Hög, även den anlagd under bronsålder.

Första högen jag möter då jag anträtt promenaden som anlagts kring högarna.   En västgötsk hövdingagrav ?    Kanske begravdes han eller hon 1000 (ett tusen) år före Kristi födelse ?   I så fall för si så där 3000 år sedan - en hisnande tanke !

En hövdingagrav till.

Och här kommer en till.

Ytterligare en  -  tror det har var hög nr. 4.

Nr. 5.

Här kommer jag efter något sökande fram till nr.6 ... och strax bortom 6:an ser jag även nr. 7.

Musiken till filmerna på denna sida om Högarna i Hol är komponerad och framförd av undertecknad.