För att hitta till Jarlehus vill jag rekommendera att använda GPS.   Från Rackeby blir det till att följa smala grusvägar.  Är man på rätt väg så möts man efter ett tag av en skylt som visar vänster - mot Jarlehus.


Bra parkering finns innan det blir fotvandring de sista 700 metrarna - riktning nordväst - stig & skyltar finns.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Jarlehus

Då jag stod vid henne å två tillfällen anno 2019

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

(placeholder)

JARLEHUS

RAÄ Fornsök   -   Rackeby 1:1


Jag minns att jag någon gång under 1990 talet, av en ren tillfällighet kom att se ett avsnitt ur Dag Stålsjös programserie ”Svearikets Vagga”.  Programserien sändes första gången på SVT 1981.


Svearikets vagga fälldes 1983 av Radionämnden för bristande opartiskhet och kan således idag inte ses på SVT Play.  Som tur är finns serien att se på Youtube, se den !!


I ett av seriens avsnittet minns jag att Dag gjorde ett besök vid Jarlehus på Kållands fastlands nordvästra hörn.  


Hans beskrivning av Sveriges tidiga historia gjorde mej mycket nyfiken och jag minns att jag tänkte att en dag skall jag besöka Jarlehus.


Tack Dag !!Det skulle dock dröja nästan 30 år innan jag fick stilla min nyfikenhet kring Jarlehus.


På annadag påsk, 24 april 2019 gjorde jag mitt första besök vid Jarlehus på Kållands fastlands nordvästra hörn.


En jättefin solig dag var det och jag trivdes storligen på borgen.  Gjorde även några ganska häftiga överflygningar med drönare för att dokumentera borgen från ovan.


Väl hemma insåg jag att jag ej hade lyckats starta kameran... således inga flygbilder.   Mycket besviken bestämde jag direkt att jag måste göra ett återbesök.

Således, onsdagen den 10 juli samma år var jag åter på plats vid Jarlehus.


Lika vackert väder fick jag vid återbesöket och jag gjorde åter några flygningar över borgen.  Denna gång startade jag kameran också !

Jarlehus är en medeltida borganläggning,  sannolikt anlagd under 1300 talet,  vid Vänerns strand på Kållands fastlands nordvästra hörn i Rackeby socken.    Det finns dock de som menar att borgen skall ha uppförts redan under Olof Skötkonungs tid,  alltså kanske redan under 1000 talet !


Borgen var strategiskt placerad för att bevaka sjöfarten i området.   Omedelbart norr om borgen löper Järnesundet mellan Kålland och Kållandsö.   Sundet har fordom varit en viktig passage för sjöfarten österifrån så som en genväg mot Vänerns utlopp i Göta älv.   Givetvis var sundet också en genväg för de som kom väster ifrån,  kanske på väg mot Skara.


Vid undersökningarna av borgen som ägde rum 1982-1983 under Ragnar Sigsjös regi konstaterade man resterna av en ringmur som löpt omkring området på tre sidor.   På den nordvästra sidan, mot Vänern, syns inga lämningar av ringmuren.


Dock anser man med säkerhet att ringmuren även löpt här då nedrasade rester av densamma ligger ute i vattnet.   Vidare konstaterades att borgen varit helt omfluten av vatten.   En grävd vallgrav finns att studera väster och söder om borgområdet.


Efter att borgen övergivits gick den samma öde till mötes så som uttjänta medeltidsborger pläga göra  -  borgen blev då en sten-täkt.

Här ska jag just till att ta mej in i borgområdet.    Här syns tydligt rester av ringmuren / vallen till höger i bild.   Jag befinner mej här precis öster om borgen och fotografiet är tagen mot sydväst.

På Jarlehus borggårds västra del,  blickandes ut över Vänerns blanka yta.    Rakt västerut vid Vänerns västra strand ligger ett annat fäste,  Dalaborg.

Överflygning av Jarlehus,  med kameran på !!

Intet kan med säkerhet berättas kring när borgen ursprungligen byggdes.  Lika litet vet man att berätta om vilka stormän eller kungar som legat bakom bygget.   Ej heller finns någon säker information kring borgens herrar, inte ens  under dess senare tid i bruk.


Sannolikt finns kopplingar till borgens senare tid att finna genom de stormän som styrt i området.  Den intill liggande orten Rackeby var under medeltiden en stormansgård med anknytning till konungamakten och omnämns flera gånger under 1300 talet.


Kanske stod borgen under Kung Birger Magnussons (1280 - 1321) regering.  Man vet att Birger bl.a. avgjorde en marktvist och utfärdade ett dombrev i Rakkaby år 1299.  


Men säkra kunskaper kring vilka som initialt uppfört borgen, eller återuppbyggt den samma, ens i borgens senare tid saknas helt.

Jarlehus / Järnehus

Svea Rikes Vagga

Borgens namn sägs förr i tiden varit Järnehus.   I TV-serien Svea Rikes Vagga som sändes 1982 i SVT spekulerade Dag Stålsjö kring huruvida en järnkedja skulle ha använts för att spärra av sundet alldeles norr om borgen och att denna kedja skulle kunna ha givit fästet sitt forna namn,  Järnehus.Namnet ’’Järnehus’’ dyker första gången upp i en handling daterad kring c:a 1560 där Rasmus Ludvigsson (svensk kunglig sekreterare och historieskrivare) , sammanställer information angående hamnar kring Vänern.   Här kan man läsa följande text-fragment :  ” Hiernehus vtenn for Rackeby ”  (Järnehus utan för Rackeby).Nästa gång borgen nämns vid namnet Järnehus  kom med  Johan Högmans ”Beskrivning över Rackeby och Skalunda 1787”.     Där står att läsa följande text-fragment :    ” fordom kalladt Järnehus, men nämnes nu för Jarlehus.  Här skall i Hedentimma varit en stark jern Kädja öfver viken ”.Faktum är att den gode Dag faktiskt också hittade en järnkedja som låg på botten i Järnesund,  otroligt men helt sant !


Undersökningar gjordes kring kedjans ålder och så som jag minns det uteslöts inte att järnet kunde vara från Jarlehus verksamma tid.   Strukturen i materialet liknade järn ända från Vikingatid till 1600 talet.  

Kättingen visas här i TV-programmet Svearikets vagga - Debatt.    Året var 1982.


Uppsala-proffesorerna i TV-studion ömsom skakade på sina huvuden emedan andra visade uttryck av stor oro och osäkerhet.


Uppsala-proffesorernas heder stod här på spel - och hedern kläddes av dem - det ena plagget efter det andra.  Amatörforskarna satt trygga med lugna anletsdrag - ety de hade ju rätt !

Undersökningar  åren  1982 - 1983

Då borgen undersöktes 1982-1983 kunde konstateras att ringmuren omgivit ett 100 meter avlångt borgområde, något avsmalnande åt nordvästra kortsidan.


Ringmuren var uppförd i skalmurs-teknik med en tjocklek på 2,8 meter.  Den består av kluven och vald gråsten med inslag av sandsten i ett mycket hårt och fast kalkbruk.   Märkligt nog verkar muren ha varit putsad både på in och utsidan.

Jarlehus borgområde på sin udde markerad här ovan.   Grunder efter byggnader finns vid de båda kortsidorna.   Inom det nordvästra området verkar stengrunden vara resterna efter ett torn.


En möjlig plats för den omtalade järnkedjan ses här ovan, mellan fastlandet och Aleholmen.   Det finns fler möjliga och  lämpliga platser längre öster ut längs Järnesundet, t.ex. mellan fastlandet och Lindön eller Smedjeön.

Något  mer  från  mina  besök  å  Jarlehus

Här ovan syns min första kontakt med tydliga lämningar av en stenbyggnad.   Här i borgens nordvästra del kan det handla om ett torn varav vi här skåda något av dess källare.

Fantastiskt att här stå alldeles invid tydliga murar från 1300 tals-borgen !  


Här har säkert flera av våra kungar och stormän vistats  -  rörande intill märgen !

Faktum är just denna källargrund är den källargrund som så kraftigt kom att påverka mitt intresse för ämnet historia.

Det var någon gång under 1990 talet som jag av en slump kom att se ett repriserat avsnitt av Dag Stålsjös TV-serie Svearikets Vagga (som ursprungligen sändes 1981-82).


Och det var just i denna källargrund som Dag Stålsjö,  under det att han ledigt berättade om platsens historia,  smidigt som en antilop hoppande ner i den samma.   Se klippen nedan !!

Hoppet ...

Dag Stålsjö gör här ett smidigt hopp ner i källaren av tornet å Jarlehus anno 1982.  Jag tänkte, när jag såg detta hopp, att jag måste någon gång i livet ta mej till denna spännande plats, vilket jag ju också gjorde i nådens år 2019.

Dag hoppar 1982 !

Jag hoppar 2019 !

Kanske  borgens  hamn ... ?

Efter mitt besök - på väg mot bilen vände jag åter ett kort stycke mot norr för att se om jag kunde få syna det som sägs kunna vara Jarlehus hamn.  


Alldeles öster om Jarlehus norra udde ligger denna skyddade lilla vik  -  den sägs som sagt kunna ha tjänat så som borgens hamn  -  ja varför inte säger undertecknad.