C:a 8 km. norr om Tranemo.  Tag sikte mot Limmared och väl där, tag dej till Limmareds sågverk i samhällets norra del, parkera bilen där.  


Vid sågverkets norra del skall du finna en traktorväg som löper rakt emot norr.


Följ denna väg knappt 2 km. och du skall enkelt finna Opensten på en tydlig höjd å vänster hand.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Borgen  -  Opensten

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

OPENSTEN

RAÄ Fornsök   -   Södra Åsarp 15:1


Jag är nu, 5:e juni 2017 på väg mot en borgruin som länge gjort mej nyfiken. Jag stöter ofta på referenser till Opensten då jag studerar material från vår medeltida epok.Ruinen ligger c:a 8 km. norr om Tranemo i Västergötland och dess namn är Opensten.


Efter studier av kartan tog jag så sikte mot det samhälle som ligger närmast Opensten, vilket är Limmared.


Körde mot Limmareds norra del och mot Limmareds sågverk.  Väl framme passerade jag en väg-bom vilket gjorde mej orolig för min reträtt från platsen.


Parkerade ändå innanför bommen och steg ur bilen.  Då kom en äldre man med sin hund emot mej och jag frågade om jag skulle våga parkera här.  Mannen som endast talade engelska med holländsk brytning kunde lugna mej och han lovade att bommen aldrig stängs.


Skönt, då tog jag min utrustning i hand och började en fotvandring norrut längs en traktorväg genom åker-lanskapet.


Efter knappt 2 km. såg jag en hög kulle i den i övrigt flacka omgivningen, det här måste vara Opensten tänkte jag,  och jag fick rätt.

Det gamla fästet Opensten låg i Kinds härad,  mitt i gränstrakterna mellan ett tidigt Sverige och den ständige fienden Danmark.   Många menar att en borg funnits på platsen långt innan hertingarna Erik och Valdemars tid.  Kanske fanns en borg här redan under tidigt 1200 tal ..?


I medeltida handlingar har fästet även kallats Apensten eller Oppensten och den var belägen på en 30 meter hög klippa i ett åkerlandskap strax norr om Limmared i Södra Åsarps socken i Västergötland.  


Borgens höga läge samt med Sämån i väster, Åsarpsån i söder och i övriga väderstreck sankmark torde ha gjort den mycket svår att storma och erövra.   Se kartan nedan.

Borgen torde från första början ha anlagts så som ett försvar av vägen längs Ätran mot Bogesund, den s.k. Redvägen.  Under hela borgens aktiva tid har sannolikt syftet varit det samma.


Det tidigast kända omnämnandet av Opensten härhör från historien som berättar om den tid då hertigarna Erik och Valdemar 1307 förskansade sig i Kindahus  (vid Östra Frölunda, Västergötland).  


Hertingarnas agerande vid tiden kom sig av de strider som då utkämpades med Danmarks kung Erik Menved.   För att inte bjuda Erik Menved ett starkt fäste i gränslandet mellan rikena lät bröderna då bränna ner Opensten.

Borgen har genom sin aktiva tid säkert flera gånger raserats för att sedan återuppbyggas.   Den senast återuppbyggda borgen å Opensten anlades någon gång mellan 1362 och 1366 i den danske kungen Valdemar Atterdags regi.   Således var dessa trakter vid denna tid danskt territorium.  


Genom Openstens historia har således fästet tjänat både svenska makthavare och danska dito så som försvar mot krigshandlingar från norr respektive söder då detta gränsland ofta har växlat mellan det svenska riket och det danska dito genom tiderna.

Borgens  plan

Bilden ovan härhör från Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift No:8 anno 1876  -  Gabriel DjurklouPå den höga klippan finns två nivåer.   På den lägre halvrunda nivån anlades en förborg och vid denna anslöt den enda vägen fram till klippan.   Vägen löpte över, antingen helt vattenfyllda omgivningar alternativt mycket sanka sådana.


Själva huvudborgen anlades på den mycket högre andra nivån och har utgjorts av ett närmast kvadratisk torn.   Tjockleken i murarna är ungefär 2 meter och med 10 meters sidor.


Tornet var uppförd av murad gråsten i skalmursteknik,  men även tegel förekommer i stor mängd bland rasmassorna.Strax söder om tornet finns lämningar av en mindre murstump.   Det har antagits att det är en murskärm/skydd för ingången eller en anordning för en trappa.


På flera platser inom borgområdet,  även i den branta sluttningen nedan huvudborgen ska finnas byggnadslämningar  (även om undertecknad ej lyckades finna just dessa vid besöket).
En vall finns norr om tornet på en lägre nivå och en liknande menas ha funnits även i söder.  Dessa torde hava med borgens skydd at göra.

Opensten  anno  2017

(placeholder)

På väg till fots norrut,  mot Opensten.   Kanske anar jag borgkullen där i fjärran....?

Tror nu att jag ser Opensten,  gör här ett svep över åkrarna här omkring samtidigt som jag erfar rysningar över ryggen.

Japp - nu är jag säker - jag ser Opensten här mot norr !

Den medeltida vägen  -  upp emot Openstens entré.

2017,  5:e juni  mot nordväst.

Fotograf  -  Undertecknad

1950, 19:e augusti mot nordväst.

Fotograf  -  Mårten Sjöbeck

Promenad invid och uppå vägen som löper upp mot Openstens entré.

Nedrasade byggstenar längs Openstens sydöstra sluttning.    Stenarna har sannolikt legat här in situ ända sedan den dag  då fästet brändes och raserades av Engelbrekt Engelbrektssons trupper under upproret anno 1434.

Från förborgen med spridda byggstenar i förgrunden, blickandes sydväst.    Fanns så klart inga träd som skymde utsikten under borgens aktiva tid

Kanske svårt att skönja i denna bild, men här syns faktiskt resterna av en (av säkert flera) trappor som löper från förborgen upp emot själva hufvudborgen.

Högst uppe på borgplatån som huserade huvudborgens kvadratiska torn, blickandes sydväst.  


Undertecknad skulle mycket gärna bidraga till att skogen på Openstens borg helt och fullt avverkades !

En mur-rest av hufvudborgens kvadratiska torn på bergets högsta punkt  -  rörande att se och känna på.

Härunder följer nu ett antal bilder som kan uppfattas platta och utan finess.  Det beror av att undertecknad inte räknas som någon vidare fotograf - utrustningen är ju inte heller något vidare.


Men ha med er i åtanke inför varje bild - att de trots allt försöker visa på en plats ur några olika perspektiv som haft en betydelse under medeltiden i Västergötland och för den delen i hela det vi idag kallar Sverige.  


Några få stenar i marken ligger till och med kvar efter borgens sista strid - den som utspelade sig vid (troligtvis) 1435 då Engelbrekt Engelbrektsson med en bondehär brände och raserade Opensten.  

Några steg på huvudborgens södra grundmur.    Jag ryser intensivt då jag samtidigt tänker på allt vad som här timat.

Avslutningsvis ...

Opensten, målning av Abraham Leverin.  Tavlan förvaras hos Borås Museum.


Undertecknad gissar att Opensten här ovan är avbildat mot söder med Sämån som rundar klippan på dess västra sida (höger sida på målningen).

Carl Abraham Leverin var en svensk konstnär och tecknare.  Han föddes 4 september 1824 i Stockholm och dog 30 september 1908 i Borås.


Leverin var bl.a. lärare i teckning och modellering vid Borås tekniska skola från 1856 och teckningslärare vid Borås elementarläroverk från 1873.   Hans konst består av landskapsmåleri i olja eller akvarell.

SVENSKA  FORNMINNESFÖRENINGENS  TIDSKRIFT  Nr:8 1876

STRÖDDA  ANTECKNINGAR  OM  KINDS  HÄRAD  I  VESTERGÖTLAND  I  ÄLDRE  TIDER    -   (Nils Gabriel  Djurklou)

http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/8846