2,5 km söder om Skene, på Örestensvägen,  jag vill minnas att skyltning till parkeringen var utmärkt. Informationsskyltar finns.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

(placeholder)

Öresten  då  jag  stod  där  uppå  i  nådens  år  2013

ÖRESTEN

RAÄ Fornsök   -   Örby 3:1


En septemberdag 2013 for ut att söka efter resterna av den medeltida borgen Öresten.  Det var på den tiden jag hade ett obefintligt grepp om svensk historia och dess epoker.


Då jag kom upp på slottsberget fick jag nog någon diffus tanke om att jag var på en fornborg.  Saker har på ganska kort tid förändrats och jag förstår numer att jag stod på platsen för en medeltida borg.


Kanske var det avsaknaden av fysiska lämningar ovan jord, som fick mig att tänka fornborg.  Öresten är ju inte precis en anläggning med murar och torn som t.ex Bohus fästning, allt är utplånat.


Då borgen fanns, stod den på ett högt berg, ganska litet i omfång mätt men med branta stup i flera riktningar.


Själv är jag nästan säker på att här också funnits en fornborg innan Örestens borg.  Berget ligger i en hyfsat bördig trakt, samt med  goda förutsättningar att bevaka resenärer som trafikerade Viskan.  Dessa förutsättningar torde varit viktiga för hövdingar även före medeltiden.

Troligen anlades Öresten strax före 1366, ungefär samtidigt med borgarna Opensten i Kind, och Elfsborg vid Göta älvs mynning.  Danskarna byggde antagligen Öresten sedan man kommit i besittning av södra Västergötland.  


Tiden då borgen uppfördes präglades av ständiga gränsoroligheter mellan Sverige och Danmark, gränsen mellan de båda rikena gick endast 2 mil bort.   Området där Örestens fästning låg hörde omväxlande till Sverige och Danmark fram till freden i Brömsebro 1645.


Örestens fästning ligger strategiskt placerad i Viskadalen på en hög klippa längs Slottsån och måste för en anfallare varit mycket svår att inta.  Första gången befästningsanläggningen omnämns var 1366, och anledningen var att borgen då föll i danska händer. Härföraren var Valdemar Atterdag (1340-1375). Borgen brändes ned av Engelbrekt och hans bondehär 1435.

Hur  såg  Öresten  ut ?

Borgen återuppbyggdes och kom att besittas av bl.a Sten Sture d.ä och Christian I,  det är den borgen man kan ana resterna av i dag.  Borgen hade ringmur, mindre torn i flankerna och ett stort kärntorn.


Detta vet vi, då ett unikt dokument har överlevt till våra dagar.   Det var den danske legoknekten Paul Dolnstain som 1502 gjorde avritningar av borgen, under den belägring som ledde till att borgen brändes ned ännu en gång.    Ett helt fantastiskt tids-dokument om ni frågar mig !

Paul Dolnstains avritninga av borgen 1502.

Del av Paul Dolnstains bild, avritad och förtydligad.

1.      Uppfarten leder till en mindre portbyggnad med fällgaller.

2.      Sluttande förborg.

3.      Förborgen omges av en låg ringmur med skyttegångar.

4.      Port till huvudborgen.

5.      Huvudbyggnaden har skottgluggar nedtill, tre stora fönster en bit upp

     och två takkupor överst. En skorsten syns på taket och på högra gaveln

     skymtar en mindre utbyggnad, troligen en toalett.

6.     Rundtornet med skytteloft.

Paul Dolnstain, stridsscen vid Örestens Borg, 1502.

På väg mot Slottsberget, en vallgrav fanns nedanför berget.   Sannolikt har den varit vattenfylld någon gång i tiden och anslutit till Slottsån som flyter tätt förbi Slottsbergets norra sida.

Vallgraven, östra sidan av borgen, mot norr och mot Slottsån.

Vallgraven, östra sidan av borgen, mot sydväst.

Från borgens högsta punkt framme vid stupet mot norr och mot Slottsån.


Slottsån flyter förbi norr om Öresten och mynnar i sitt västliga flöde uti Viskan.

Mot högsta punkten å Örestens fästning med utblick över Slottsån och den betydelsefulla Viskan-dalen.