Kyrkan finns alldeles norr om köpcentrat Allum i Göteborg och parkering finns vid Partille kommunhus som ligger precis intill.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

PARTILLE  GAMLA  KYRKA

Partille  kyrka  år  2015

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

KALLEBÄCKS  KÄLLA

Partille Historia

https://eastgbg.se/partille_historia.html

• inget RAÄ-nummer •


För 10 000 år sedan var Partille till stor del täckt av en havsvik som trängde djupt in i landet.  Sjön Aspen var en del av denna vik.  


Det är först under senare delen av stenåldern vi kan vara säkra på att människor varit mer permanent bofasta i Partille.   Om detta vittnar en hällkista från yngre stenåldern, strax intill bebyggelsen i södra Jonsered.

Partille kyrka kände jag dåligt till och hade heller inte trott att den var särskilt gammal trots att jag mycket ofta passerat henne förbi genom åren.  Jag borde ha förstått att detta Guds hus voro gammalt.


Då jag studerade vad som är skrivet fick jag lära mig att hon är mycket gammal ... satte mig strax där efter i bilen och for dit.

Kyrkan ligger alldeles invid Säveån och är idag inklämd mellan Allum köpcentrum och Partille komunhus.


E20 löper strax söder om kyrkan och på andra sidan Säveån sträcker sig järnvägen mot nordost och mot Stockholm.

REVIDERAD MED DRÖNARFILM 190630

REVIDERAD MED INVÄNDIGT BESÖK 200702

HISTORISKA  KARTOR

Lantmäteriet

https://www.lantmateriet.se/historiskakartor

Något  kring  kyrkans  historia

Kyrkan består av en medeltida västlig del och en senare tillbyggd östlig del. Den medeltida kyrkan anses vara byggd mellan 1280 och 1350. Man antar att den tillkom i stället för en äldre kyrka som stått på samma plats.Den 11 meter höga västgaveln är original.  Därav följer att vägghöjden och takvinkeln är ursprungliga.  Murarna avslutades i öster med en murad valvbåge och bakom den fanns ett litet kor vars storlek och form för närvarande inte är kända.  


På södra långväggen fanns sannolikt kyrkporten och ett par små, högt sittande fönster.

Under 1750 talet beslöts att kyrkan skulle göras större.


Östgaveln med valvet samt koret raserades helt till förmån för ett större dito och direkt med koret sammanhängande skepp.


Genom tillbyggnaden fick kyrkan sin nuvarande längd, cirka 27 meter.  Kyrkans avslutning i öster gjordes med tre-sidig vägg och lutande takgavel.


Den nya delen av sydväggen fick två fönster, ett på var sin sida om södra porten.

Redan 1734 påbörjades emellertid en förändring av fönstren på kyrkans medeltida del.


Enligt medeltida sed hade norra väggen inga fönster.  Först år 1800 togs tyvärr ett sådant upp i koret mot norr.  

Kort tid efter kyrkans tillbyggnad sjönk den nya delen i öster så att den, som man sade;  "rämnade från den gamla delen”.   Man beslöt då att man skulle riva det gamla templet och uppföra en ny kyrka på annan plats.


Men det blev som väl är inte av - utan i stället lät man reparera kyrkan och med hjälp av kollektmedel byggde man en sakristia av tegel vid östra gaveln.


Bygget stod färdig år 1769.   Kyrkan var tidigt försedd med vapenhus.   Med säkerhet fanns ett sådant redan under 1500 talets senare hälft.


Partille kyrka av okänd fotograf och årtal.  Dock kunna vi säga att fotografiet är taget före 1921 eftersom vapen- huset anno 1921 voro vitputsat.  Vapenhuset på fotografiet byggdes 1855.

Mycken spännande historia har timat vid Partille kyrka.  Bl.a drabbades trakten av den danska krigsmakten under Nordiska sjuårskriget 1563-1570, då Partille och hela Säveåns dalgång fick uppleva svåra lidanden.


Bristen på livsmedel i danska lägret vid Gullbergs ängar, nära dagens Göteborg, tvingades danskarna med Daniel Rantzau i spetsen till provianterings-turer.   Då Rantzau gick öster ut efter Säveån kom han till Partille, och möttes där av de svenske under ledning av Charles de Mornay och Jakob Henriksson Hästesko.


Man hade där sedan flera träffningar i och omkring Partille,  bl.a där ICA Supermarket Prima finns idag.Svenska trupper besatte i Partille passet mellan Kyrkan och Björnekullarna.  Här intog man en fördelaktig ställning.  På Björnekullarna finns ännu lämningar av förskansningar.  Härifrån sände Mornay dagligen styrkor mot danskarna.


Många Partille-bor hade redan flytt undan de danska härjningarna och tagit skydd i skogarna, medan danskarna brände deras gårdar och tog deras boskap.


Då freden kom 1570 kunde folket i Partille andas ut och man återkom till gårdarna för att försöka rädda skörden, så långt det var möjligt.

Några  kartor

Del av ”Geometrisk avmätning Partille socken Mellby nr 1-6, 1694”.


  Se hela kartan här.

Del av ”Storskifte på inägor Partille socken Partille nr 1-4, 1764”.


Se hela kartan här.

Från sydväst, med vapenhuset som byggdes 1855. Notera också västfasaden av långskeppet som är ursprunglig, alltså från 1200 talet. Den väggen har sett många intressanta händelser under de nästan 800 år den funnits.

Från sydost.   Sakristian byggdes av tegel och stod färdig 1769.

Från nordost.    Notera att kyrkan, helt enligt medeltida tradition saknar fönster mot norr (förutom det fönster som togs upp i koret år 1800) .

Från nordväst.

Flygtur  2019

Flygfilm med Mavic Air en blåsig söndag i juni månad anno 2019.

Invändigt  2020

Mot koret.  

Läktarna i norr och väster tillkom när kyrkan började bli trång kring övergången till år 1700.  Målningarna utfördes dock inte förrän vid tillbyggnaden 1752.  Mästaren är Johan Ross d.y. från Göteborg.

Partille gamla fina kyrka förtjänar mycket bättre grannar, men vi får ändå vara tacksamma för att den trots allt har fått stå kvar.

1691 skänktes den nuvarande altartavlan av Conrad von Braunjohan, den dåvarande ägaren till Partille herrgård.  

Dopfunten är gjord i trä och skänktes till kyrkan på 1690-talet. Den har en dopskål i mässing från 1952.