Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Skändlarös  2013

Kör till Skändla by och tråckla dig in bland husen så finner du snart en bra parkering med bra informationsskyltar.

SKÄNDLARÖS

RAÄ Fornsök   -   Säve 49:1


Skändla by, mellan Tuve och Säve på Hisingen har gott om fornlämningar från flera epoker.


Idag tog jag mej upp till Skändlarös, som är ett röse, eller närmare bestämt två rösen, från bronsåldern.


När jag väl hittat till Skändla by,  fann jag snart en bra parkeringsplats med bra informationsskyltar.  


Platsen lämpar sig väl för en heldagsutflykt, finns en fin stig att följa som passerar lämningar från olika epoker samt med bra informationsskyltar.


Under bronsåldern var Skändlaberget en havsomfluten ö, omgiven av breda sund åt alla håll.


Fram till år 1658, då fred slöts i Roskilde har rösena utgjort riksrösen och markerat gränsen mellan Sverige och Danmark-Norge.

Mot öster.

Mot öster igen.

Kort svep mot norr.