Från Ulricehamn - kör mot norr på 46:an mot Falköping, kör c:a 1 km, parkera vid första industrifastigheten på vänster sida. Gå sedan rakt väster ut mot Ätran så finner du platsen där Slottet i Vist har stått.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Slottet  i  Vist  anno  2013

NY FLYGFILM ÖVER SLOTTET GJORDES 201029  SE LÄNGRE NED PÅ SIDAN

SLOTTET   I   VIST

RAÄ Fornsök   -   Ulricehamn 80:1


För ovanlighetens skull företog jag en historisk utflykt på en lördag, den 2 november 2013 närmare bestämt. Det var en ganska gråmulen och dyster atmosfär då jag steg ur bilen vid den industribyggnad som jag enligt plan utsett som parkering. Om min research nu stämmer, är det bara att promenera utmed gärdet rakt västerut, så skall jag finna det som finns kvar av Slottet i Vist.


Då jag lämnar gärdet inser jag direkt att jag är på rätt plats. En mycket djup vallgrav finns framför mina fötter. Jag finner en lämplig nedfart efter en stunds sökande. Jag börjar fundera på om detta möjligen är en del av den ursprungliga nedfarten mot en vindbrygga, egna spekulationer bara.


Då jag når botten på ravinen, står jag mitt i den gamla vallgraven, där Ätrans vatten tidigare flutit. Nu ska jag upp på borgen, en hög och brant stigning gör mig genomsvett.


Då jag står på borgens högsta punkt har jag svårt att bilda mig en tydlig uppfattning om borgårdens utseende, då vegetationen är mycket snårig och tät. Men här låg borgen i alla fall, som ett lås och för kontroll av trafiken på den förbiflytande Ätran.

2 km norr om Bogesund (Ulricehamn) låg en gång slottet i Vist.  Det låg på en utskjutande udde i Ätran med vatten på tre sidor och en mäktig vallgrav mot öster.


Inte mycket är känt kring borgen och vad som här genom århundradena har timat.  Inget vet man heller säkert vilka som stått som ägare till borgen.  


Vissa menar att borgen skulle kunna hört till den grupp av stormansborgar som utvecklades under de oroliga årtiondena efter 1350.   Möjligen kan Vist ha tillhört den Mecklenburgska fraktionen som då fanns i Västergötland med Heine Snakenborg till Vädersholm (sju km västerut)  men även Gustaf Tunesson Vinge är en möjlig kandidat till ägarskapet. Gustaf lär ha ägt Fagranäs (intill Vädersholm).


Med sitt läge högt ovan Ätran får man förmoda att borgen varit en försvarsborg för vattenleden Ätrastigen.  Några skriftliga belägg för borgen finns inte,  dock pekar fynd på platsen mot att den varit i bruk från 1300 talet.

Från botten av vallgraven.


Vänder mig bakåt,  kanske ser jag här själva nedfarten mot vindbron ?

Framme vid vallgraven från fastlandet sett.

Över vallgraven  -  mot borgkullen.

På väg upp till borg-kullen från botten på vallgraven.

Från borgkullen mot väster.

Filmat  vid  mitt  återbesök  då  året  var  201029 e.Kr.

Alla helgons dag