800 m norr om Alingsås på E20 finns en rastplats i södergående riktning, parkera där. Följ sedan Säveån 600 meter till fots, sedan är du vid borgen.

Mina källor är många och av olika karaktär.  Mycken information hämtar jag från diverse artiklar på internet, allt från artiklar på Wikipedia till publicerade avhandlingar.  Information hämtar jag även ur facklitteratur, studentlitteratur, arkeologiska rapporter, skrifter av amatörforskare, Riksantikvarieämbetets Fornsök samt från nytryck av t.ex lagböcker,  jordeböcker och krönikor.


Mina egna teorier och beskrivningar kommer således ur en mix av olika källor, därav kommer källhänvisningar förekomma mycket sparsamt i mina texter.  Endast i de fall jag uteslutande använt en eller ett fåtal källor för samma artikel anges dessa endast  summariskt, alltså utan noter i mina texter.

KÄLLOR

Stynaborg  invid  Säveån  anno  2013

STYNABORG

RAÄ Fornborg   -   Alingsås 75:1


Denna torsdag den 13 september år 2013 besökte jag Stynaborg som ligger norr om Alingsås på ett näs i Säveån.


Näset har endast en tunn landtunga som förbinder den med fastlandet.  I denna tunga fanns tre vallgravar på tiden då borgen var aktiv.


Borgen anses ha ingått i Sveriges gränsförsvar och var  då samtidigt ett lås för landvägen mellan Nya Lödöse och Skara sam vattenvägen i samma riktning längs Säveån.


Under medeltiden torde Säveåns vattennivå stått avsevärt högre jämfört med idag så att dess vatten kunnat flyta i vallgravarna.  Både borg och förborg var då helt omflutet  av vatten.  


Borgens existens är belagd i historiskt källmaterial endast under en kort tidsperiod,  mellan 1396 - 1423,  och den sägs ha förstörts just år 1434 under Engelbrektsupproret.


Det finns även de som menar att Stynaborg är så pass   gammal att en Kung Rolf i vår forntid ska ha haft sin borg på holmen.   Det sägs att det närbelägna Hol då ska ha tillhört hans rike.    Läs om Rolf längre ned på sidan.

E20 är ombyggd från 2017, nu gäller att ta av mot Slottets industriområde alldeles öster om Alingsås.   Använd GPS.

REVIDERAD 180901 MED BL.A  DRÖNAR-FILM   SE LÄNGST NED.

På väg mot borgen, första vallgraven syns tydligt i terrängen.

Den första vallgraven, mot nordost.

Från huvud-borgområdet mot sydost.

KARTA BESKRIVANDE EN FÖRMODAD PLAN AV STYNABORG - ENLIGT  UNDERTECKNAD

Stynaborg provundersöktes arkeologiskt 1933 och 1955.  Jag har ej studerat rapporter från någon utav dessa grävningar.  Efter vad jag lärt ska man inte ha gjort någon total utgrävning utan endast grävt provschakt. Man lär bl.a. ha funnit medeltida tegel, en pilspets, bronsbeslag samt mycket träkol.


Sannolikt har ett stort hus/torn av sten och tegel stått på huvudborgen och på förborgen har säkert funnits ekonomibyggnader av trä.


Platån i den norra delen av borgen, den alldeles i Säveåns kurva, torde också den huserat ekonomibyggnader eller verkstäder.

En överflygning i riktning nord-ost längsmed Stynaborgs lång-smala borgområde anno 2018.

Vem var kung Rolf ?

Vem kung Rolf i verkligheten var kommer vi aldrig att med säkerhet få veta.  Men i en s.k. fornaldarsaga*  med titel ”Rolf Götrikssons saga” som utspelar sig i bl.a. Västergötland beskrivs händelser ur Rolf Götrikssons (~tidigt 600 tal) och dennes broder Kettils liv.


Enligt sagan ska Rolfs far varit kung Götrik den milde (~sent 500 tal) son som i sin tur var son till kung Göte (~500 tal).  Kung Göte sägs vara den som givit namn åt Götalandskapen.


I Rolfs tid levde i Svealand en konung Erik som till sin bedrövelse endast hade fått en dotter, Torborg.  Ett gifte med Torborg skulle vara ett mycket förnämt och lönsamt dito.


På förslag av sin broder Kettil beslöt Rolf Götriksson efter stor tvekan att fria till Torborg. Torborg var inte villig till giftermål och det uppstod våldsamheter mellan Torborgs kämpar och Rolf.


Rolf drog sig då tillbaks men något år senare gjorde han ett andra försök att fria. Återigen blev det våldsamt men till slut blev Torborg tillfångatagen, och inte långt därefter firades bröllop mellan Rolf och Torborg.  


Med tiden, menar sagan, blev Rolf kung i Västergötland men om tiden härefter vet sagan intet att berätta.  

*


*

En fornaldarsaga är en fornnordisk sagogenre som berättar om hjältar och kungar från folkvandringstid, vendeltid och äldre vikingatid.  Sagorna är så vitt jag funnit skrivna av isländska författare.

NOTERBARA KÄLLOR FÖR DENNA ARTIKEL

NOMEN EST OMEN

Medieval and Renaissance Music Band

http://www.nomenestomen.ro/en/